Jeugd 4

Wonen

Het segment wonen gaat over het woonaanbod voor jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Wanneer de thuissituatie geen veilige woonomgeving voor de jeugdige vormt, moet er een alternatieve woonvorm gevonden worden. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis, of leefhuis.

Het segment Wonen kent vanaf 1-1-2023 vier woonvormen:

  1. Pleegzorg (voltijd)
  2. Gezinshuizen
  3. Leefhuizen
  4. Begeleid zelfstandig wonen

Plaatsing in pleeggezinnen en gezinshuizen heeft altijd de voorkeur (gezinsgerichte setting). Voor de overige vormen van ondersteuning, die de draagkracht van pleeg- en gezinshuisouders overvraagt, is plek in de leefhuizen. Begeleid zelfstandig wonen is bedoeld voor jeugdigen vanaf 16 jaar die een laatste stap zetten richting volledige zelfstandigheid en voor wie het niet passend is de nodige vaardigheden binnen de overige woonvormen te leren.

Naast de vier woonvormen werken we vanaf 2023 met twee perspectieven:

  1. ‘Terug naar huis’ (wonen maximaal 1 jaar)
  2. ‘Zo thuis mogelijk’ (wonen langer dan 1 jaar)

Hiermee staat het te bereiken perspectief al aan de voorkant centraal en is het duidelijk naar welke doelstelling toegewerkt wordt. We sturen maximaal op het doel dat verblijf zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig wordt ingezet.

Looptijd

Contracten voor Wonen kennen een looptijd van maximaal 10 jaar (inclusief verlengopties).

Contractpartijen

De opdracht voor het segment Wonen is gegund aan twee partijen. Beide contractpartners bestaan uit een samenwerkingsverband van meerdere zorgaanbieders. Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van alle gecontracteerde partijen van wonen.

Documenten

Afspraken met zorgaanbieders zijn vastgelegd in contracten, welke in beheer zijn van het Inkoop Sociaal Domein. Relevante informatie over het hulpaanbod en de wijze van declareren vindt u hieronder.

Wachttijd en wachtlijst

De jeugdhulpaanbieder levert tijdige zorg en draagt zorg voor verantwoorde wachttijden:  

  • Opdrachtnemer start zo snel mogelijk, maar maximaal 1 week periode na aanmelding, een handelingsgerichte beeldvorming/intake. 
  • Maximaal 3 weken  na afronding van de handelingsgerichte beeldvorming/intake begint de hulp. 
  • De maximale wachttijd tussen aanmelding door de verwijzer en de start van de hulp bedraagt 4 weken. 
  • Van een wachtlijst is sprake als de wachttijden worden overschreden. 

Contact

Voor de contactpersonen van het segment wonen klik op deze link. 

Gecontracteerde partijen voor Wonen