Kinderen voor het raam

Wonen

Hier is beschreven wat de dienstverlening van wonen inhoudt, hoe het toeleidingsproces loopt en andere relevante informatie voor de uitvoering van wonen.

Dienstverlening

Het vinden van een passende woonvorm, met als perspectief “terug naar huis” of “zo thuis mogelijk”.

Hierbij wordt de focus gelegd op een zo gezinsgericht mogelijke setting, waarin de cliënt het beste geholpen wordt.

Proces toeleiding

Aanvragen voor het realiseren van de juiste woonzorg wordt gedaan door aanmelding bij het Intake Team Wonen Zuid-Limburg.

Binnen dit team zullen beide contractpartijen in gezamenlijkheid de aanmelding beoordelen en aansluitend realiseren.

Aanmelding dient gedaan te worden per mail via het adres aanmelden [at] jeugdwonenzuidlimburg.nl (aanmelden[at]jeugdwonenzuidlimburg[dot]nl)

Bij deze aanmelding dienen volgende gegeven meegestuurd te worden:

  • Een volledig ingevuld aanmeldformulier (word of odt
  • Een ondertekende toestemmingsverklaring (word of odt)
  • Eventueel aanwezige diagnostiek

Een uitgebreide beschrijving van de procedure is terug te vinden op de gezamenlijke site van de aanbieders, www.jeugdwonenzuidlimburg.nl

Gezinsopnames Regio Zuid-Limburg

Inleiding

De werkgroep gezinsopnames maakt goede stappen richting gezamenlijk gedragen afspraken voor gezinsopnames in het kader van de Jeugdhulp in Zuid-Limburg. Het heeft echter ook tijd nodig om tot een gedragen ontwerp en degelijke implementatie te komen van een product ‘Gezinsopnamen’. 

Omdat ook nu al de meerwaarde blijkt van gezinsopnames die op basis van maatwerkafspraken worden ingezet is de ervaring die nu al is opgedaan gebruikt om tussentijds tot een wegingskader te komen. Dit kader moet toegangen ondersteunen bij hun afwegingen om tot een gezinsopname over te gaan en tot een maatwerkafspraak te komen. 

Opdracht

De gezinsopname borgt begeleiding om de ouder(s) en het kind(eren) in een veilige setting vaardigheden te leren om Goed Genoeg Ouderschap te versterken, een sterke pedagogische basis te bieden en de brede leefdomeinen te ondersteunen van de ouder(s) en jeugdige(n).
 

Financiering

Financiering vindt plaats via Maatwerkcontract, opgesteld door de lokale gemeentelijke toegang.
Voor gezinnen van maximaal DRIE gezinsleden wordt 1 totaaltarief gehanteerd, te weten: Tweemaal het tarief ‘Leefhuis 8 personen’, voor het kalenderjaar 2024 bedraagt dit tarief € 259,80.
Dit maakt het tarief Gezinsopnames € 259,80 x twee = € 519,60.
Maximaal drie gezinsleden kan de volgende combinaties omvatten: 

  • Ouder en 1 kind
  • Ouder en 2 kinderen 
  • 2 ouders en 1 kind 

Mocht er een 4e persoon bij komen dan dient de zorgaanbieder aan te leveren welke extra inzet en kosten dit met zich meebrengt t.o.v. de 3 personen en dienen hier aanvullende maatwerkafspraken per gemeente te worden gemaakt.  
Wij zijn van mening dat we door uit te gaan van 3 personen, we 90% van alle gezinsopnames kunnen bedienen met uniforme afspraken op Zuid-Limburgs niveau. 
De financiering is gebaseerd op bovengenoemde opdracht. Verwijzer dient te beoordelen of er naast de doelen van deze opdracht op basis van Jeugdwet sprake is van aanvullende doelen gericht op specifieke kindproblematiek. Deze kunnen middels aanvullende arrangementen begeleiding- / behandeling individueel worden aangevraagd. Extra inzet voor volwassenen wordt niet bekostigd via een jeugdarrangement maar door Wmo/WLZ of ZVW. 

Om te kunnen monitoren op Zuid-Limburgs niveau verzoeken wij de toegangen om van elke maatwerkovereenkomst voor een gezinsopname een kopie te sturen naar Patrick.heuts [at] maastricht.nl (Patrick[dot]heuts[at]maastricht[dot]nl) 

Richtlijnen

Ondergenoemde richtlijnen zijn afgestemd met aanbieders van gezinsopnames. Het opstellen en afgeven van maatwerk blijft een lokale gemeentelijke verantwoordelijkheid, d.m.v. deze richtlijnen probeert de Regio meer kadering te geven aan deze afspraken.

Bijlage richtlijnen gezinsopname