Jeugdregio

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben een gedeelde ambitie: alle jeugdigen in onze regio groeien gezond, veilig en kansrijk op. Iedere jeugdige heeft de gelegenheid om zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien. Ouder(s)/verzorger(s)/pleegouder(s) zijn in staat hun kind te ondersteunen in hun ontwikkeling die hoort bij het opgroeien. Daarbij staan de jeugdige en zijn ouders niet alleen. We investeren meer in de pedagogische civil society. Het brede sociale netwerk en omgeving van de jeugdige en ouders. Deze ontwikkeling wordt steeds meer gedragen en samen zetten we ons ervoor in om deze ambitie te realiseren. Er zijn echter ook ouder(s)/verzorger(s)/pleegouder(s) die een vraag hebben over het opgroeien of opvoeden en hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Soms vraagt dat om gespecialiseerde ondersteuning en dan kan er sprake zijn van jeugdhulp. Hier leest u meer over onze missie en visie van de jeugdhulp en hoe we de jeugdhulp in deze regio hebben ingekocht.

Missie "Ik ben wie ik wil zijn en waar ik wil zijn!"

Alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk.

Visie "Het label eraf!"

Alle jeugdigen in Zuid-Limburg groeien gezond, veilig en kansrijk op. Gewoon en prettig opgroeien is de norm, waarbij iedere jeugdige de gelegenheid krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfstandig leven in de samenleving. Ouders zijn in staat deze brede lichamelijke, psychologische, emotionele en sociale ontwikkeling in goede banen te leiden. Niet alleen door liefdevol op te voeden maar ook door zelf ruimte te hebben om hun jeugdigen gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en voorkeuren. Het perspectief van de jeugdige is leidend en de mogelijkheden die hij/zij heeft om zich te ontwikkelen. Het liefst zonder medische ‘labels’. We willen af van denken in hokjes. In plaats daarvan staat de jeugdige centraal, bekijken we wat hij of zij nodig heeft en waar hij of zij naartoe wil werken. Zoals zorgen voor een veilig thuis, zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding. Daarom gaan we eerst in gesprek met de jeugdige en ouders, stellen we samen een plan op waarin de mogelijkheden en uitdagingen staan. Zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk op de jeugdige en zijn/haar ouder(s) afgestemd en zo dichtbij mogelijk geboden in de vertrouwde omgeving, passend bij de behoefte van de jeugdige. De leefwereld van de jeugdige en zijn ouder(s) is leidend in als ons handelen. Gelijke kansen en mee kunnen doen in de samenleving voor iedereen.

Samenwerking regio Zuid-Limburg 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg werken daarvoor sinds 2015 samen op het gebied van Jeugdhulp. De inhoudelijke doelen zijn gezamenlijk vastgelegd in een concept regionaal beleidskader . Hoe de samenwerking intern en extern is vormgegeven om deze doelen te bereiken staat beschreven in de concept regiovisie op de governance.

De samenwerking over de inkoop van jeugdhulp tussen de gemeenten is vastgelegd in een centrumregeling . Daarin is vastgelegd dat  de gemeenten in Zuid-Limburg gezamenlijk de crisishulp, gesloten en intensief klinische jeugdhulp, wonen en jeugdbescherming/jeugdreclassering inkopen. Daarnaast kopen de meeste gemeenten ook nog gezamenlijk de ambulante jeugdhulp in  met uitzondering van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal die zelf de ambulante jeugdhulp hebben ingekocht.

Contact

Bent u ouder of jeugdige en heeft u vragen? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Heeft u vragen over de regio samenwerking dan kunt u contact opnemen de regiocoördinator, klik op deze link.