Jeugd 4

Verblijf Jeugd

De inkoop van pleegzorg, gezinshuizen en leefhuizen in de regio

Als regio willen we dat jeugdigen zoveel mogelijk ‘thuis nabij’ opgroeien.

Kan de jeugdige niet meer thuis wonen dan zoeken we een pleeggezin. Indien dat niet passend is zoeken we een gezinshuis. Helaas zijn er ook jeugdigen die daar niet meer terecht kunnen en die een andere verblijfsplek nodig hebben. Deze plekken willen we zoveel mogelijk in de buurt van hun eigen vertrouwde omgeving realiseren. Integraal, zodat de jeugdige niet meer verplaatst hoeft te worden en de hulp rond de jeugdige georganiseerd wordt. Wij werken op een aantal manieren aan de realisatie van deze visie. 

Verblijf

Na de vaststelling van de Visie jeugdhulp in een residentiële setting is besloten om voor de zwaarste vormen van verblijf, de gesloten en intensief klinische jeugdhulp, één opdrachtnemer te contracteren. Dit inkooptraject is inmiddels afgerond.  De inkoop van pleegzorg, gezins- en leefhuizen maakt onderdeel uit van het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023.

Pilot Leefhuizen

In 2019 zijn we gestart met de pilot leefhuizen. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of verblijf kleinschaliger, integraler en lokaler kan worden georganiseerd. Deze subsidieregeling heeft geleid tot drie leefhuizen in Heerlen, Sittard en Maastricht. Aan ieder leefhuis zijn verschillende partijen verbonden. De subsidieregeling is in 2020 verlengd bij de reeds bestaande leefhuizen. In 2020 zal gekeken worden hoe dit concept geborgd en verder uitgerold kan worden vanaf 2021.

Gesloten en intensieve klinische jeugdhulp

Per 1 juli 2022 wordt de gesloten en intensief klinische jeugdhulp uitgevoerd door Combinatie Koraal, het samenwerkingsverband van Koraal, Via Jeugd, Mondriaan en XONAR.

Ons streven is om samen deze zware zorg te innoveren en te transformeren. Door het instellen van een interdisciplinair team willen we dat het aantal jeugdigen in de gesloten en intensief klinische jeugdhulp afneemt, de opnameduur wordt verkort en dat deze  hulpverlening vaker ambulant of in andere woonvormen wordt gegeven. Een belangrijk uitgangspunt van het interdisciplinair team is dat er mèt de jeugdige wordt gesproken.

Gezinshuizen

De Zuid-Limburgse gemeenten willen het aantal gezinshuizen uitbreiden, zodat meer kinderen die niet thuis kunnen wonen toch in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Onze regio hecht daarom veel waarde aan het stimuleren en faciliteren van gezinshuizen. Regelmatig worden op diverse plekken in onze regio informatieavonden georganiseerd. Het product Gezinshuizen permanent opgesteld. Lees meer