thuis

Gezinshuizen

Inschrijfmogelijkheden arrangementen verblijf gezinshuizen:

De gemeenten in Zuid-Limburg hechten veel waarde aan het stimuleren en faciliteren van nieuwe gezinshuizen in onze regio. Daarom wordt het product Gezinshuizen vanaf heden permanent opengesteld.

In het beleidskader Jeugdhulp staat het doel opgenomen dat er in de periode 2019-2022 minder kinderen in verblijf komen en als dat toch nodig is, zij terecht komen in een gezinssituatie. Daarom wordt ernaar gestreefd het aantal gezinshuizen in deze periode uit te breiden.

Afgelopen jaren is er samen met de huidige aanbieders van gezinshuizen gewerkt aan meer bekendheid van gezinshuizen. Onze regio heeft immers relatief weinig gezinshuizen. Periodiek wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd in de regio en wordt er via de pers aandacht gezocht hiervoor. Ook wordt er door de bestaande aanbieders kennis gedeeld over werving van nieuwe gezinshuizen en wordt de samenwerking met gemeenten intensiever, om belemmeringen weg te halen.

We merken dat er inderdaad meer gezinshuizen (willen) starten maar dat het voor potentiële gezinshuisouders soms moeilijk is om van start te gaan. Dat heeft te maken met zaken als financiering van een grote woning, vergunningseisen van gemeenten en inkoopeisen.

Recent heeft een aanbieder aangegeven dat zij zich ook op gezinshuizen willen gaan richten. Zij geven daarbij aan dat ze met gezinshuisouders aan de slag zijn maar dat deze niet precies op 1 januari 2020 hun huisvesting en dienstverlening klaar hebben staan. Dat is wel als eis opgenomen bij de huidige contractering. Een later inschrijfmoment dan 1 januari 2020 is nu echter niet opgenomen. Dit werkt belemmerend om nieuwe gezinshuizen te realiseren.

Daarom is in afstemming tussen Beleid en het Inkoopteam Sociaal Domein gekeken hoe we hier mogelijkheden kunnen creëren, zodat het vastgestelde beleidsdoel om meer gezinshuizen te creëren wel recht wordt gedaan. Hierbij is de mogelijkheid geopperd om het inschrijfmoment voor het product “verblijf gezinshuizen” het hele jaar door open te stellen. Daarbij ontstaat de mogelijkheid voor een aanbieder/gezinshuis om gedurende het gehele jaar 2020 dagelijks te kunnen inschrijven voor dit product, waarna het Inkoopteam Sociaal Domein i.s.m. Beleid een bezoek brengt aan het gezinshuis om te bekijken of aan alle kwaliteitseisen voldaan wordt. Het toetsingskader van de inspectie wordt hierbij als leidraad genomen aangevuld met de specifieke eisen die in de regio Zuid-Limburg gesteld zijn aan de producten. Ook wordt er door het Inkoopteam Sociaal Domein contact gezocht met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om een bezoek te brengen aan het gezinshuis.

Verdere informatie

Hierdoor wordt er een drempel weggenomen voor gezinshuisouders om te starten waarmee we onze beleidsdoelstelling kunnen bereiken. Ze zijn flexibeler in de opstart van hun kleine sociale onderneming.

Door het realiseren van meer gezinshuizen zullen meer kinderen uit andere verblijfsvormen kunnen doorstromen naar een gezinshuis. Met een goede inhoudelijke screening vooraf wordt de kwaliteit geborgd.

In het geval van gezinshuizen gaat het om een ouder(paar) dat in een eigen woning professioneel kinderen gaat opvoeden. Hiervoor dient minstens één van de ouders thuis te zijn, en dus zijn/haar baan op te zeggen. Omdat het kleinschalig en persoonlijk ondernemerschap is, zal het moeilijker te plannen zijn om op 1 januari van een jaar te kunnen starten met zorg. Er is flexibiliteit nodig om zowel de financiering voor de woning als de beschikbaarheid van de ouders te kunnen organiseren. Voor de verdere inhoudelijke eisen verwijzen wij naar de arrangementbeschrijvingen Jeugd 2020, bijlage 1D (ook te vinden op deze site).

Route 

Gecontracteerde aanbieder voor tender 4 Jeugdhulp Zuid-Limburg nr. 12988 die niet gecontracteerd is voor het arrangement verblijf gezinshuis

Neemt contact op met team inkoop via www.inkoopteamsd [at] maastricht.nl en informeert tevens zijn/haar betreffende huidige contactpersoon bij team inkoop en de betreffende gemeente waar de gezinshuisouders zich (willen) vestigen. De betreffende contractmanager maakt een “taak” aan in negometrix tender 4 nr. 12988 Jeugdhulp Zuid-Limburg 2020 voor de aanbieder, waarbij de aanbieder gevraagd wordt alvast relevante stukken (bv. heeft de aanbieder de betreffende gemeente al geïnformeerd) en informatie te “uploaden” bij deze aangemaakte “taak”. Team Inkoop beoordeelt de aangeleverde stukken en bij een 1e positieve indruk wordt er i.s.m. de Beleidsmedewerker jeugd van de betreffende gemeenten en team inkoop een afspraak ter visitatie op de beoogde locatie van de aanbieder gepland.

Pas na positieve beoordeling door het Inkoopteam Sociaal Domein i.s.m. de afdeling Beleid Jeugd van de betreffende gemeente wordt de inschrijving rond gemaakt waarna het gezinshuis opgenomen wordt in de verwijsgids en kan starten met de dienstverlening

Niet gecontracteerde aanbieder voor tender 4 jeugdhulp Zuid-Limburg nr. 12988 

Neemt contact op met team inkoop via  www.inkoopteamsd [at] maastricht.nl   en informeer tevens de betreffende gemeente. Team Inkoop zal de nieuwe aanbieder faciliteren om in negometrix tender 4 nr. 12988 Jeugdhulp Zuid-Limburg 2020 alle benodigde stukken via de “vragenlijsten nieuwe aanbieders” aan te leveren. Bij een positieve beoordeling loopt de route verder zoals beschreven bij “bestaande aanbieders”.

Verdere communicatie

Aangezien gezinshuizen een speerpunt zijn voor de regio willen we deze aanpassing gebruiken om, in combinatie met een nieuwe informatiebijeenkomst, weer nieuwe media-aandacht te krijgen voor gezinshuizen. Samen met de afdeling communicatie wordt dat opgepakt. Ook worden alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten hierover geïnformeerd zodat indien een nieuw potentieel gezinshuis zich bij hen meldt zij hier adequaat op kunnen reageren.