Gedwongen kader

'Gedwongen kader' gaat over verplichte maatregelen voor ouders of jongeren: jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze verplichte maatregelen worden ingezet als de veiligheid van een kind of van de samenleving in het geding is.

Samenwerkingsstructuur gedwongen kader Limburg

In de provincie Limburg zijn er verschillende overleggen en werkgroepen, die alle verband houden met het gedwongen kader. Daar waar mogelijk, is het streven om zoveel mogelijk provinciaal op te trekken, om zo dubbelingen in overleggen en werkgroepen te voorkomen. Het onderstaande overzicht bevat een schematische weergave.

Stroomschema GK

Een belangrijke schakel in de samenwerking met de ketenpartners is het ‘Provinciaal ketenoverleg gedwongen kader’. Doel van dit overleg, is afstemming tussen de vier Limburgse jeugdzorgregio`s, de GI’s, de Raad voor de Kinderbescherming en eventuele andere partners (flexibele schil) over relevante thema’s. Zowel beleidsmatig, als uitvoeringssamenwerkingsafspraken op hooflijnen, maar niet zijnde specifieke casuïstiek. 

De werkgroepen, zoals benoemd in het overzicht, hebben een duidelijk doel en daarmee een logisch start- en eindpunt. Afgelopen anderhalf jaar zijn de beschreven werkgroepen opgezet. Enkele werkgroepen, bijvoorbeeld de werkgroepen Modules en Opnamestop WSS, zijn inmiddels opgeheven, want deze werkgroepen hebben hun doel volbracht.

Met de partners zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd in protocollen.

Samenwerkingsstructuur Zuid-Limburg

In aanvulling op de Limburgse samenwerkingsstructuur is er ook een werkgroep gedwongen kader Zuid-Limburg actief. 

Afspraken met de gecertificeerde instellingen

Afspraken als een jeugdige in detentie gaat

De afspraken die gemaakt zijn tussen de GI’s en de gemeenten kun je terugvinden in het convenant ‘nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’ en het ’werkproces Nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’. De gemeenten en GI’s gaan de komende tijd aan de slag om de afspraken te verankeren.

De Raad voor de Kinderbescherming neemt het initiatief tot het organiseren van de nazorgtafel. Zij neemt contact op met het desbetreffende toegangsteam. Tevens zal de Raad voor de Kinderbescherming de vraag neerleggen of de betreffende gemeente een ruimte beschikbaar heeft waar de nazorgtafel kan plaatsvinden.

Contact

Voor de contactpersonen van Gecertificeerde Instellingen klik op deze link.