Ambulante hulp in groepsverband & Individueel

Ambulante jeugdhulp gaat over hulp die jeugdigen en hun gezinnen krijgen in hun thuissituatie, op school of een andere plek waar zich (ingewikkelde) problemen voordoen bij het opgroeien en/of opvoeden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van behandeling en begeleiding. Dit kan in groepsverband of individueel worden geboden en variëren van ’lichte’ ondersteuning tot aan specialistische hulpverleningstrajecten om een jeugdige thuis te laten wonen.

In Zuid-Limburg is de opdracht voor ambulante hulpverlening vanaf 2023 verdeeld over drie onderdelen: begeleiding, behandeling en schaarse ambulante jeugdhulp. Binnen deze drie onderdelen worden verschillende hulpverleningstrajecten (op basis van arrangementen) aangeboden.

 

Hulpverlening in het kader van behandeling wordt ingezet om problematiek te stabiliseren, hanteerbaar te maken en duurzaam te herstellen. Begeleiding gaat minder over het aanpakken van de problematiek zelf (in tegenstelling tot behandeling) maar om het functioneren, inslijten en leren toepassen van nieuwe manieren bij het leren omgaan met de problematiek. Schaarse ambulante jeugdhulp heeft betrekking op de arrangementen (behandeling) intensief specialistisch, logeren en deeltijd pleegzorg. Deze hulpvormen hebben een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat de thuissituatie dermate stabiel en veilig is, dat de jeugdige (deels) thuis kan blijven wonen. Bij deze hulpvormen is tevens sprake van een beperkte vraag en/of beperkt aantal aanbieders die dit leveren.

Looptijd

De contracten vanaf 1 januari 2023 hebben een looptijd van één jaar, met de mogelijk tot verlenging van nog eens één jaar. Op dit moment doorlopen gemeenten, voorliggende partijen, potentiële ontwikkelpartners (zorgaanbieders) en andere belanghebbenden een intensief ontwikkeltraject. Hierbij wordt, op basis van onderlinge dialoog, een opdracht uitgewerkt voor de lange termijn (inclusief verlengopties een looptijd van maximaal 10 jaar). Na het afsluiten van deze lange termijn contracten, voeren de gegunde ontwikkelpartners vanaf dat moment alle ambulante hulpverlening uit.

Gecontracteerde partijen

Ambulante jeugdhulp is vanaf 2023 gecontracteerd per subregio (Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad*). Per opdracht moet elke contractpartij alle arrangementen kunnen bieden (bijvoorbeeld alle vormen van behandeling of begeleiding). Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van alle gecontracteerde partijen voor het uitvoeren van ambulante jeugdhulp per opdracht.

*In de subregio Parkstad nemen de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld deel aan de regionale contractering van ambulante jeugdhulp. De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben samen een eigen opdracht aanbesteed voor ambulante jeugdhulp.

Documenten

Afspraken met zorgaanbieders zijn vastgelegd in contracten, welke in beheer zijn van het Inkoop Sociaal Domein. Relevante informatie over het hulpaanbod en de wijze van declareren vindt u hieronder.

Wachttijd en wachtlijst begeleiding

De jeugdhulpaanbieder levert tijdige zorg en draagt zorg voor verantwoorde wachttijden:  

  • Opdrachtnemer start zo snel mogelijk, maar maximaal 1 week periode na aanmelding, een handelingsgerichte beeldvorming/intake. 
  • Maximaal 1 week  na afronding van de handelingsgerichte beeldvorming/intake begint de hulp. 
  • De maximale wachttijd tussen aanmelding door de verwijzer en de start van de hulp bedraagt 4 weken. 

Van een wachtlijst is sprake als de wachttijden worden overschreden. 

Wachttijd en wachtlijst behandeling

De jeugdhulpaanbieder levert tijdige zorg en draagt zorg voor verantwoorde wachttijden:  

  • Opdrachtnemer start zo snel mogelijk, maar maximaal 1 week periode na aanmelding, een handelingsgerichte beeldvorming/intake. 
  • Maximaal  1 week  na afronding van de handelingsgerichte beeldvorming/intake begint de hulp. 
  • De maximale wachttijd tussen aanmelding door de verwijzer en de start van de hulp bedraagt 6 weken. 

Van een wachtlijst is sprake als de wachttijden worden overschreden. 

Contact

Voor de contactpersonen van het segment ambulante jeugdhulp klik op deze link

Contractpartijen Ambulante Jeugdhulp Begeleiding M-H
Ambulant begeleiding WM
Ambulant begeleiding Parkstad
Ambulant behandeling MH
Ambulant behandeling WM
Ambulant behandeling Parkstad