Algemene uitvoeringsafspraken

Op deze pagina vind u de algemene uitvoeringsafspraken terug. 

Beschikbaarheidswijzer

De beschikbaarheidswijzer is een interactief platform waarop gegevens inclusief wachttijden van alle gecontracteerde aanbieders te raadplegen zijn. Via een website en een app kunnen jeugdconsulenten en andere verwijzers op 1 plek deze informatie terugvinden en daarbij ook zien wanneer de aanbieder ruimte heeft om een jeugdige te helpen. De app/website helpt daarmee om sneller passende hulp te vinden.  

Zie ook  www.beschikbaarheidswijzer.nl voor meer informatie.

Verwijsgids

Op langere termijn is de beschikbaarheidswijzer een alternatief voor onze verwijsgids die nu door team inkoop wordt bijgehouden. Vooralsnog zullen de beschikbaarheidswijzer en verwijsgids nog naast elkaar blijven bestaan. In verband met de AVG wetgeving wordt de actuele verwijsgids maandelijks via e-mail verspreid.  

Productcodetabel Jeugdhulp 2023 

Download hier de Poster productcodetabel Jeugdhulp 2023

Algemene toelichting 303-bericht (Declareren)

 • De aanbieder declareert maandelijks na afloop van een kalendermaand, via een 303D-bericht.
 • Dit doet de aanbieder uiterlijk in de daaropvolgende maand.
 • De aanbieder declareert in dezelfde eenheid als waarin de jeugdhulp is toegewezen het een en ander overeenkomstig de voormelde tabel. 
 • De aanbieder declareert in batches per maand per gemeente. Een 303D-bericht kan declaratieregels van één of meerdere cliënten bevatten. 
 • De aanbieder declareert uitsluitend hetgeen is overeengekomen met de gemeente en niet in meerdere termijnen. 303D-berichten ten behoeve van deelbetalingen worden niet geaccepteerd. 
 • Het in rekening te brengen tarief is het gecontracteerde tarief zoals opgenomen in bijlage 1 (DVO), dat ieder kalenderjaar kan wijzigen. Voor output gefinancierde producten is het tarief van toepassing dat betrekking heeft op de ingangsdatum van de toewijzing. Voor etmaal- en uur gefinancierde producten is het tarief van toepassing dat betrekking heeft op het kalenderjaar van de levering; en...
 • De aanbieder declareert niet aan de hand van het degressieve tarief. Dit wordt naderhand verrekend middels een tussentijdse en/of eindafrekening. De producten waarop het degressieve tarief van toepassing is, kunnen worden teruggevonden in bijlage 1 (DVO)

Download hier de handleiding 303-bericht Debet m.b.v. Zilliz-berichtenapp

Algemene toelichting 303 bericht (Crediteren)

Om te beginnen: Crediteringen dienen NOOIT overgemaakt te worden, deze dienen net als bij een declaratie als een 303 bericht verstuurd te worden.
Een declaratie kan alleen volledig gecrediteerd worden.
Een gedeeltelijke creditering is niet mogelijk!
 • Een eerder afgegeven toewijzing (301 bericht) kan alleen ingetrokken worden dan wel vervallen door een gewijzigde toewijzing (301 bericht) te versturen waarbij de einddatum in de toewijzing gelijk is aan de ‘toewijzingsingangsdatum’. De toepasselijke reden wijziging wordt meegegeven in de toewijzing (301 bericht);
 • Als de gemeente constateert dat een toegewezen product niet meer geleverd hoeft te worden, wordt de toewijzing voor dit product in overleg met de aanbieder ingetrokken. Daarmee wordt de opdracht voor de aanbieder beëindigd; en
 • Onder inkorten wordt het aanpassen van de gewenste einddatum in de toewijzing (301 bericht) zodat de toegewezen periode wordt verkort. De toepasselijke reden wijziging wordt meegegeven in de toewijzing (301 bericht). Als de toewijzing (301 bericht) wordt ingekort en inmiddels goedgekeurde declaratieregels zouden daardoor buiten de toewijzingsperiode vallen, dan crediteert de aanbieder de desbetreffende declaratieregels.
 • Als een toewijzing (301 bericht) wordt ingetrokken en de aanbieder heeft al op de betreffende toewijzing gedeclareerd, dan crediteert de aanbieder de daarop betrekking hebbende declaratieregels. De velden die noodzakelijk zijn voor de koppeling van het oorspronkelijke 303D bericht met het 303D bericht van de creditering worden gevuld, zijnde in ieder geval het ‘vorig referentienummer’ en de declaratieperiode.
 • Verrekening vindt plaats met de door de opdrachtgever verschuldigde toekomstige betalingen aan de aanbieder op grond van de DVO en haar bijlagen, ook indien de aanbieder niet crediteert.

Download hier de handleiding 303 Credit m.b.v. Zilliz berichtenapp