Verwijsindex

VERWIJSINDEX ZUID-LIMBURG

Op deze pagina proberen we je zo uitgebreid mogelijk te informeren over de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk, digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

 

EXTRA ONDERSTEUNING BIJ HET OPGROEIEN

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn, bijvoorbeeld een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan.

Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er de Verwijsindex ook wel Vroeg samenwerken genoemd. De Verwijsindex maakt het mogelijk dat hulpverleners elkaar vinden en de mogelijkheid krijgen om met elkaar af te stemmen in belang van het kind of de jongere en zijn of haar gezin. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.

 

WAT BETEKENT DE VERWIJSINDEX VOOR JOU?

Wil je weten wat de Verwijsindex voor jou betekent? Bekijk dan onderstaande animatie van 2 minuten, download een van de folders, of lees verder op deze website.

Animatie: https://opgroeieninparkstad.nl/verwijsindex/

 

VOOR OUDERS

Soms heb je bepaalde zorgen over je opgroeiend kind. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Dankzij de Verwijsindex worden deze kinderen en jongeren beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund.

De Verwijsindex houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp goed op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind.

 

HOE WERKT DE VERWIJSINDEX?

Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan aan zich koppelen (signaleren) in de Verwijsindex. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld (zie animatiefilm hierboven).

Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.

download de folder voor ouders

 

 

 

WAT MOET U WETEN OVER DE Verwijsindex?

Als een hulpverlener de Verwijsindex gaat gebruiken zal dat meestal mondeling verteld worden en wordt u gewezen op de animatiefilm, zie hierboven.

Nogmaals willen wij benadrukken dat we de Verwijsindex vooral gebruiken om elkaar te vinden om zo de samenwerking te bevorderen ten behoeve van uw gezin. Binnen de Verwijsindex wordt ook geen andere  persoonlijke gegevens uitgewisseld of opgenomen, want hiervoor is de Verwijsindex niet bedoeld en ook niet gebruikt. De Verwijsindex is ook een losstaande applicatie en niet gekoppeld aan systemen, waar informatie via de Verwijsindex zichtbaar zou zijn. 

Indien u toch nog vragen heeft, kom met ons eerst in persoonlijk contact, want dan kunnen we wellicht een en ander verduidelijken en laten zien.

·De persoonsgegevens  (naam, adres en BSN nummer) kunnen alleen ingezien worden door de betrokkenen hulpverleners.

·U kunt vragen om te zien dat alleen deze gegevens erin staan.

·U kunt verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens.

·U kunt een bezwaar aantekenen tegen opnamen van de persoonsgegevens van uw kind.

Op de Verwijsindex is de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) van toepassing. De privacyregels zijn vastgelegd in het: 

Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Zuid-Limburg Downloaden

 

MATCH EN GEZINSMATCH

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, krijgen zij hiervan per e-mail een bericht, dat heet een ‘match’. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende kinderen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. Als dit het geval is ontstaat een zogenaamde Gezinsmatch. De signalerende professionals nemen vervolgens contact op met elkaar. Hierbij houden ze rekening met de privacyregels die voor hen gelden. De hulpverleners delen zo nodig informatie en bespreken wat de best passende hulp is en hoe ze gaan samenwerken. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners. En dat betekent betere hulp.

 

WELKE INFORMATIE STAAT IN DE VERWIJSINDEX?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in het systeem. Alleen naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van de professional zijn bekend. In de Verwijsindex staat dus nooit waarom professionals betrokken zijn bij een kind, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij het betreffende kind. Professionals kunnen dus niet zoeken naar kinderen waar ze niet bij betrokken zijn. Een professional kan voor maximaal twee jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid vijf jaar bewaard in het archief. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw zijn betrokkenheid aan te geven.

 

AANLEIDING EN UITVOERING VERWIJSINDEX

De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk vastgelegd door de overheid. Aanleiding voor het instellen van de Verwijsindex waren een aantal voorvallen met kinderen en jongeren waarbij verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze bij hetzelfde gezin betrokken waren.

De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het technische beheer ligt bij de organisatie MULTIsignaal. MULTIsignaal verzorgt voor gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke Verwijsindex.

Iedere regio heeft een contactpersoon die de brug vormt tussen het technisch beheer en de betrokken organisaties. Deze contactpersoon zorgt onder andere voor het aansluiten van instellingen, het afhandelen van vragen en klachten van instellingen en burgers en het versturen van de nieuwsbrieven.

 

SIGNALEREN EN INFORMEREN VAN BETROKKENE(N)

De professional die een jongere signaleert informeert in de meeste gevallen zelf de jongere of zijn/haar ouders (hulpverlener koppelt een jongere aan zichzelf). In uitzonderlijke gevallen kan een hulpverlener, in het belang van de jongere, ook zonder kennisgeving een signaal afgeven.

De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen bij de gemeente verzoeken om een correctie van de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen opname van deze gegevens in de Verwijsindex. Op de Verwijsindex Parkstad is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Op de pagina Inzage, correctie en contact staat het formulier waarmee jij als betrokken jongere of als ouder inzage of correctie kan aanvragen.