Samenwerking

Samenwerking Huisartsen / GGZ sector

Jeugdhulp Zuid-Limburg heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met Huisartsen en GGZ instellingen

Samenwerking huisartsen

Huisartsen hebben vanuit de Jeugdwet de bevoegdheid om te verwijzen naar Jeugdhulp.

In veel gemeenten in Zuid-Limburg zijn POH’s (Praktijkondersteuner Huisarts) actief die zich bezighouden met jeugd. Via deze POH’s wordt de samenwerking gezocht tussen huisartsen en gemeentelijke toegangsteams.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het opvragen van gegevens bij huisartsen door toegangsteams. Hiervoor is het formulier aanvraag medische informatie  door gemeente opgesteld.

Samenwerking GGZ sector

In samenwerking met de GGZ aanbieders in onze regio is gewerkt aan een aantal werkafspraken met betrekking tot het proces vanaf aanmelding cliënt tot start zorg.

Met de GGZ-sector zijn een aantal werkafspraken gemaakt, onder ander over het gebruik van de verwijsindex, het plan van aanpak en 1G1P1R en wachttijden.

GGZ Lijnaanbieders

Wekgroepen Zuid-Limburg 2018

1G1P1R

Gemeenten in Zuid-Limburg werken met de methodiek van 1Gezin1Plan1Regisseur. Door het gezamenlijk bespreken van een (meervoudige) hulpvraag en de bijbehorende doelstellingen, wordt de ingezette hulp optimaal op elkaar afgestemd. Hulpverleners weten daardoor van elkaar wie wat doet en het gezin kan de regie pakken op hun eigen plan. Hiervoor is het noodzakelijk dat er onderling afgestemd wordt en dat gegevens gedeeld worden.

Gemeenten hebben met alle organisaties die een contract met de gemeenten gesloten hebben voor het bieden van Jeugdhulp deze werkwijze afgesproken.

Privacy

Het kan voorkomen dat een cliënt - die via een (huis)arts verwezen wordt naar een GGZ jeugdhulpaanbieder - niet wil dat hierover afstemming gezocht wordt met de gemeente en ook niet wil dat er gegevens vertrekt worden bij de facturering, waarmee de diagnose te herleiden is.

De werkwijze van het  1G1P1R kan hierdoor niet gevolgd worden. Om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieder toch de hulp kan uitvoeren (en hiervoor betaald wordt), dient er een privacyverklaring ingevuld en overlegd te worden. 

Deze werkwijze is wettelijk alleen mogelijk gemaakt voor de GGZ sector. Andere aanbieders kunnen deze werkwijze níet toepassen.