Onderaannemerschap

De onderaannemer betreft de partij die in de opdracht van de hoofdaannemer een onderdeel van het werk voor zijn rekening neemt tegen vooraf bepaalde condities. De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de hulp en regelt de (financiële) verantwoording richting de gemeente (de opdrachtgever). Dit proces is van toepassing op de lopende raamovereenkomsten voor de Ambulante Jeugdhulp en verblijf. Ook voor het ontwikkelcontract is het mogelijk om onderaannemers via onderstaande procedure aan te melden.

De gemeente is zich bewust van het feit dat de nieuwe wijze van inkoop leidt tot aansluiting van onderaannemers bij gecontracteerde aanbieders om de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp te borgen. In de overeenkomsten zijn de volgende eisen ten aanzien van onderaanneming opgenomen:
 1. Opdrachtnemer zet Onderaannemers die niet zijn opgegeven in het UEA bij de Inschrijving pas in nadat zij deze, conform een nader te bepalen proces te beschrijven op de website, heeft gemeld als zijnde Onderaannemer bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht conform de gestelde eisen, ook als deze (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd door onderaannemers. Dit betekent in ieder geval dat:
  • de Opdrachtnemer kwalitatief goed toezicht houdt op de activiteiten van onderaannemers;
  • er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn op onderaannemers;
  • onderaannemers geen exorbitant hoge winsten boeken noch er sprake mag zijn van disproportionele beloning van onderaannemers. Ook moet de dienstverlening van onderaannemers naar objectieve maatstaven noodzakelijk zijn voor de juiste nakoming van de verbintenissen van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit deze overeenkomst of de wet;
  • de hoofdaannemer de integriteit van natuurlijke personen die ultimate beneficial owner van onderaannemer zijn controleert;
  • onderaannemers voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;
  • daar waar een onderaannemer niet aan de eisen gesteld in deze aanbestedingsstukken kan voldoen, hij daar samen met de hoofdaannemer aantoonbaar wel aan voldoet.
 3. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de inzet van een ZZP'er en de inhuur in termen van tijdelijke en structurele aard. In het geval van tijdelijke inzet, zoals voor een specifiek onderdeel van het hulpverleningstraject of een korte periode van extra ondersteuning hoeft dit over het algemeen niet te worden gemeld. Dit wordt beschouwd als flexibele inzet en valt vaak onder de noemer van de flexibele schil van een organisatie.

  Echter, als de inzet van een organisatie of een ZZP’er van structurele aard is, dient de ZZP'er te worden beschouwd als een onderaannemer en moet de juiste procedure voor aanmelding van een onderaannemer worden gevolgd

 4. Opdrachtnemer toetst tenminste 1 keer per twee jaren alle geregistreerde onderaannemers middels een leveranciersaudit op compliance aan de door Opdrachtgever gestelde uitvoeringseisen.

Route onderaanneming uitsluitend na toestemming gemeente 

 • De hoofdaannemer dient een aanvraag in, bestaande uit het aanmeldformulier en het kentalformulier van de kandidaat onderaannemer. Deze worden gezonden aan: inkoopteamSD [at] maastricht.nl (inkoopteamSD[at]maastricht[dot]nl) .
 • Beoordeling aanvraag op hoofdlijnen door de Centrumgemeente: Screening onderaannemer op basis van aangeleverde kentalformulier en verificatie of er rapportages van gemeentelijke onderzoekers en aangewezen toezichthouders bekend zijn. Er wordt daarbij ook gekeken  naar de uitslagen van aanbestedingstrajecten en naar eventuele andere meldingen die gedaan zijn door team Inkoop. Op geleide van de beoordeling kan een gesprek met de Hoofdaannemer onderdeel zijn van het beoordelingsproces.
 • Verklaring onderaannemerschap: Gemeente verzendt na goedkeuring van de onderaannemer de verklaring aan de Hoofdaannemer; Hoofdaannemer zendt de getekende verklaring retour; Bij afkeuring verzendt de gemeente ter bevestiging van de mondelinge terugkoppeling schriftelijk de afwijzing en de reden van afwijzing aan de hoofdaannemer.
 • Publicatie onderaannemer: Onderaannemer wordt door de gemeente toegevoegd aan de verwijsgids op de 1e van de maand na ontvangst van de getekende verklaring.

Onderaannemers schakelen geen onderaannemers in, tenzij na toestemming. 
De hoofdaannemer kan aantonen dat hij met alle onderaannemers afspraken heeft gemaakt die borgen dat zij geen onderaannemer(s) inschakelen voor de uitvoering van de jeugdhulp. Alleen met toestemming van de Gemeente aan de hoofdaannemer is de inschakeling van onderaannemer(s) door een onderaannemer toegestaan.

Inschakelen onderaannemer door onderaannemer. 
Onderaannemers mogen niet op hun beurt onderaannemers inschakelen. De hoofdaannemer borgt dit door middel van aantoonbare afspraken met zijn onderaannemers. Uitzondering hierop is mogelijk na (schriftelijke) toestemming van de gemeente.

 

procesgang