A- A+
Meerkostenregeling

Meerkostenregeling

Wij hadden in de eerdere correspondentie aangegeven dat wij op 22 augustus 2020 u zouden informeren over de opmerkingen/vragen die door u zijn gesteld. Door de vele vragen/opmerkingen die gemaakt zijn in de mails die wij u allen hebben mogen ontvangen is er een vertraging ontstaan. De beantwoording van de lijst met vragen/opmerkingen willen wij deze week afronden en volgende week publiceren.

Als gevolg van de vertraging in de beantwoording van de vele vragen/opmerkingen stellen wij voor de datum van 1 september uit te stellen naar 11 september, waarbij wordt opgemerkt dat dit betrekking heeft op toekenningen die vallen in de periode tot 1 juli 2020. Deze afspraak heeft geen betrekking op de toekenningen die ingaan na deze periode.

 

Hieronder staat het excel bestand voor de meerkosten. De minderkosten kunt u niet kwijt in het bijgevoegde excel bestand. Over de beschikbaarheidsfinanciering Jeugd en omzetgarantie Wmo en de minderkosten ontvangt u deze week meer informatie.

Format meerkosten

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

Geachte Zorgaanbieder,

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen.

In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen.

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf

De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda; een voor Jeugd en een voor Wmo. Deze concept- addenda ‘continuïteit van financiering ten tijde van corona’ zijn tevens gepubliceerd op de virtuele ontwikkeltafel sociaal domein

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl en https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl .

U wordt opgeroepen te reageren op de stukken via de “virtuele ontwikkeltafel”.

De reactietijd eindigt op 15 augustus 2020 om 18.00 uur. U dient uw reactie via e-mail te richten aan  GegevensuitvraagSD@maastricht.nl .

Na afloop van deze termijn ontvangt u alle ingediende reacties inclusief de terugkoppeling van opdrachtgevers. Daar waar de reacties leiden tot een aanpassing wordt dit aangegeven.

Terugkoppeling op de reacties zal plaatsvinden voor 22 augustus 2020.

Vervolgens worden de concept stukken inclusief reacties ter advisering voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep jeugd ZL (op 27 augustus) de DG Wmo.

Wij hopen na besluitvorming zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van bijgevoegde stukken.

 

Met vriendelijke groet,

Inkoop Sociaal Domein

Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht

www.gemeentemaastricht.nl

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.

 

20200730 – Addendum JEUGD def

20200730 – Addendum WMO def

20200730 Begeleidende brief bij addendum def

20200730 Instructie zorgaanbieders en gemeentelijke toegang

 

 

Afwezigheid Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg

In de maand augustus 2020 vinden er geen bijeenkomsten plaats van het expertteam.

Aanmeldformulieren worden vanaf 31 augustus 2020 weer in behandeling genomen.

De eerstvolgende bijeenkomst van het expertteam is 10 september 2020.

 

Ontwikkeltafel Jeugd 09-10-2020

“WIJZIGING IN DATUM BETREFT OT Jeugd 11-09-2020”

 

Beste zorgaanbieders,

Bij dezen willen wij u informeren over de gewijzigde datum van de Ontwikkeltafel Jeugd. De OT Jeugd zal nu plaatsvinden op vrijdagochtend 09 oktober 2020 van 09:00-12:30 uur. De eerder genoemde datum (11 september 2020) komt dan ook te vervallen!

De zorgaanbieders die uitgenodigd zijn voor de fysieke OT hebben reeds een uitnodiging ontvangen.  Uiteraard zal er, voor de aanbieders die niet zijn uitgenodigd voor het “fysieke” overleg, de mogelijkheid zijn om virtuele input via onze sites te leveren. Daar zullen zoals gebruikelijk ook de betreffende stukken (o.a. verslag vergadering) terug te vinden zijn.

Nadere informatie volgt z.s.m. na de zomervakantie.

 

Met vriendelijke groet,

Inkoop Sociaal Domein

Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht

www.gemeentemaastricht.nl

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat?

Over deze vraag zijn afspraken gemaakt tussen de GI’s en de gemeenten. Die afspraken kun je terugvinden in het convenant ‘nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’ en het ’werkproces Nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’. De gemeenten en GI’s gaan de komende tijd aan de slag om de afspraken te verankeren.

Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden

De Raad voor de Kinderbescherming neemt het initiatief tot het organiseren van de nazorgtafel. Zij neemt contact op met het desbetreffende toegangsteam. Tevens zal de Raad voor de Kinderbescherming de vraag neerleggen of de betreffende gemeente een ruimte beschikbaar heeft waar de nazorgtafel kan plaatsvinden.