A- A+
Update 24-03-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Update 24-03-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Het coronavirus raakt ons allemaal. In deze tijden waarin het kabinet maatregelen oplegt om het virus beheersbaar te houden, vergt dit inspanning en aanpassing van ons allen. Team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg realiseert zich dat dit ook grote impact heeft op u, als zorgaanbieders van jeugdhulp, Wmo en beschermd wonen. We hebben enorm veel bewondering voor de manier waarop u met creatieve acties de zorgverlening in deze noodsituatie probeert te continueren.

 

Team Inkoop Sociaal Domein Maastricht Heuvelland ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en heeft daarom een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen door zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus. De meest recente versie is gewijzigd op 24 maart 2020. De antwoorden zijn gerubriceerd in drie categorieën: de gevolgen voor de zorg, financiële of administratieve gevolgen en vragen over specifieke informatie voor zorgaanbieders.

 

De vraag en antwoordlijst wordt de komende tijd met enige regelmaat bijgewerkt. Houd daarom deze pagina in de gaten. Via de nieuwsbrief van Inkoop houden wij u tevens met enige regelmaat op de hoogte. Ook is er een landelijk convenant in de maak waarbij wij uiteraard, waar van toepassing, aanhaken met het oog op het borgen van de zorg continuïteit. Hiervan houden wij u ook via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte.

Vraag en Antwoord voor zorgaanbieders tijdens coronacrisis 24-03-2020.

Downloads

Extra aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze heftige periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘thuisquarantaine’ vanwege het Coronavirus, is het goed om extra aandacht te hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en onveilige thuissituaties.

Nu gezinnen in verband met de corona-maatregelen de hele dag samen thuis zijn, kunnen spanningen eerder oplopen. Juist kwetsbare gezinnen kunnen in deze tijd sneller aan hun grenzen zitten, met alle risico’s die daarbij horen. Laten we er samen voor zorgen dat thuis een veilige plek is voor iedereen.

Dus als u vermoedens heeft, u hoort ruzies en u vertrouwt de situatie niet: ga te rade bij www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Neem contact op met het team toegang van de Gemeente Maastricht (Wmo en Jeugd: 14-043) of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis (telefoon 0800 2000). Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (telefoon 0800-0432).

Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Ook hierover kunt u contact opnemen met 14-043. Medewerkers van team toegang kunnen u hierbij helpen.

Wat betreft de specialistische zorg, ook het Centrum Seksueel Geweld Limburg is dag en nacht bereikbaar (telefoon 0800-0188). De experts regelen voor slachtoffers van seksueel geweld in één keer alles wat nodig is.

Het is belangrijk dat wij in tijden van nood naar elkaar omkijken. Laten wij met ons allen een veilig ‘samen thuis’ maken. Met name voor de kinderen in een kwetsbare situatie, juist in deze tijd!.

Gemeente Maastricht opent Steunpunt Corona

Het is een onzekere tijd. Daarom helpt de gemeente inwoners en ondernemers om antwoorden te vinden op vragen in de coronacrisis. De gemeentelijke website en het callcenter van de gemeente zijn ingericht als Steunpunt Corona. Ze bieden feitelijke informatie over de maatregelen van rijk, veiligheidsregio en gemeente. Daarbij doet de website www.thuisinmaastricht.nl dienst als platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten tijdens de coronacrisis.

Overzicht informatie

Mensen worden in deze tijd geconfronteerd met talloze informatiestromen. Dat maakt het soms lastig om antwoorden te vinden. Met het Steunpunt Corona probeert de gemeente zo veel mogelijk overzicht te scheppen in die informatiestromen. Dat doen we via onze website www.gemeentemaastricht.nl. Bezoekers die er op de website niet uitkomen, of geen toegang hebben tot internet, kunnen met al hun vragen bellen met (043) 350 40 40.

Maatwerk

Inwoners en ondernemers hebben uiteenlopende vragen over diverse onderdelen. Op de website en telefonisch worden vragen zo veel mogelijk beantwoord of worden mensen doorverwezen naar de juiste informatiebron. Mensen die bellen met een hulpvraag worden gewezen op de diverse hulpinitiatieven of doorverbonden naar het Sociaal Team in hun buurt. De hulpverleners van dit team gaan dan met de vraag aan de slag. Het Sociaal Team is hiervoor 7 dagen per week bereikbaar.

Thuis in Maastricht: platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten

Maastricht is een sociale en saamhorige stad. Dat komt in deze moeilijke tijd nadrukkelijk tot uiting. Bewoners, ondernemers en culturele instellingen nemen tal van grotere en kleinere initiatieven. Thuis in Maastricht gaat ernaar op zoek en doet er verslag van. Bovendien fungeert het platform als digitaal podium voor sociale en verbindende initiatieven. De behoefte daaraan is immers groot.

Zo biedt Maastricht Marketing bijvoorbeeld de mogelijkheid om een praatje te maken voor mensen die zich eenzaam voelen. Een studentencollectief doet boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen. Anderen bieden een hondenuitlaatservice aan. Al deze inititatieven worden gebundeld op Thuis in Maastricht, als onderdeel van het Steunpunt Corona. Sinds vandaag leest burgemeester Annemarie Penn-te Strake regelmatig een verhaal over Maastricht voorlezen, om de mensen die aan huis gekluisterd zijn, enig vertier te bieden.

Wethouder Mara de Graaf (Wmo en Welzijn): “Het is hartverwarmend om zoveel initiatieven te zien in deze onzekere tijden. Het bewijst maar weer dat Maastrichtenaren graag voor elkaar klaar staan. Als gemeente willen we die initiatieven in ieder geval een podium bieden. Dat doen we op Thuis in Maastricht. Zo kunnen Maastrichtenaren in één oogopslag zien hoe ze hulp kunnen vinden of zelf kunnen helpen.”

Initiatieven die vermeld willen worden of hulp hierbij nodig hebben, kunnen contact opnemen met het Steunpunt Corona via (043) 350 40 40 of steunpuntcorona@maastricht.nl.

Thuis Agenda
Aangezien we de komende tijd letterlijk en figuurlijk thuisblijven en het bruisende leven in Maastricht voorlopig stil ligt, brengen we Maastricht naar de bewoners en iedereen die van onze stad houdt. De UIT-agenda vraagt op dit moment om een THUIS-agenda. Een overzicht waar de bewoners vanuit huis aan kunnen deelnemen. Met een voorleesuurtje, huiskamergesprekken, livestreams van culturele organisaties en nog veel meer. Ook daarin werken we nauw samen met Maastricht Marketing.

Uitvraag wachtlijsten uitgesteld

Normaliter wordt er twee keer per jaar door het Inkoopteam Sociaal Domein een uitvraag wachtlijsten uitgezet bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

De eerstvolgende uitvraag stond gepland voor peilmoment 1 april 2020. Als Inkoopteam Sociaal Domein hebben we begrip voor de druk die aan aanbiederszijde is ontstaan door de maatregelen die ingevoerd zijn om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

De uitvraag wachtlijsten is daarom tot 1 juli 2020 uitgesteld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat tussentijds beoordeeld zal worden of deze datum realistisch is.

Daarnaast willen we u nadrukkelijk oproepen om de wachtlijsten nu niet op te laten lopen. Ook als fysieke face-to-face contacten nu niet mogelijk zijn, kan er wel telefonisch of op andere manieren al ondersteuning worden geboden aan cliënten. We kunnen ons namelijk voorstellen dat juist nu gezinnen met kinderen op de wachtlijst het extra moeilijk hebben.

 

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Dien je aanvraag in voor kinderen die NU hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. Daarom is er een speciaal Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Om kwetsbare kinderen, in deze ingrijpende periode, snel te helpen met spullen die NU noodzakelijk zijn. Zodat deze kinderen nu ook kunnen leren of even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en de (jeugd)professionals die hen in beeld hebben. Met name de kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg. Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan:

  • Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden
  • Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten)
  • Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de crisissituatie

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. Ben jij een geregistreerde (jeugd)professional en ken je kinderen die nu praktische hulp kunnen gebruiken voor een acute nood? Dien dan je aanvraag in via www.kwetsbaarthuis.nl. We streven ernaar om binnen 24 uur vouchers te verstrekken waarmee jij voor maximaal 100 euro per gezin of 250 euro per (leef)groep de noodzakelijke spullen online kunt bestellen. Zo zorgen we er samen met jou voor dat extra kwetsbare kinderen snel de spullen ontvangen die ze nu kunnen gebruiken om te kunnen leren of ontspannen.