A- A+
Wonen

Dit segment gaat over het woonaanbod voor jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen in Zuid-Limburg. Wanneer de thuissituatie geen veilige woonomgeving voor het de jeugdige vormt, moet er een alternatieve woonvorm gevonden worden. Dit kan bijvoorbeeld pleegzorg, een gezinshuis, of een leefhuis zijn.

Het segment wonen is volop in ontwikkeling in aanloop naar de nieuwe inkoop vanaf 1 januari 2023. De afgelopen maanden is input opgehaald bij zorgaanbieders, verwijzers, cliëntenraden en jeugdigen zelf. In het kaderdocument deel 2A kunt u onder andere de uitgangspunten en doelstellingen terugvinden.

Tevens heeft op 15 maart j.l. een bijeenkomst voor aanbieders plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is ingezoomd op de toegang en bekostiging van dit segment. De presentatie van deze bijeenkomst, treft u hier aan. Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud van bestuurlijk besluitvorming op 1  april a.s. Tevens zijn per abuis twee conceptstukken met aanbieders gedeeld aangaande de ontwikkeldoelen en KPI’s op dit segment. Deze documenten zijn nog in concept en ontwikkeling van gemeenten en hebben derhalve geen status. Om alle aanbieders van dezelfde informatie te voorzien en transparantie in het proces te borgen, publiceren we op deze pagina ook twee documenten in concept.

 

Veelgestelde vragen

Voor het gemak hebben wij voor het segment Wonen de veelgestelde vragen op een rijtje gezet, zie Q&A Segment Wonen. Dit document wordt steeds bijgewerkt.

Toelichting publicatie leidraad Segment Jeugd Wonen Zuid-Limburg

Vandaag (29 april jl.) heeft een toelichting op de publicatie van de leidraad Segment Jeugd Wonen Zuid-Limburg plaatsgevonden door Team Inkoop Maastricht. Hierbij treft u de presentatie en de opname. 

Evaluatie Leefhuizen

In 2018 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg een pilot “leefhuizen” opgestart. Het doel van deze pilot was om het huidige verblijf voor de jeugdigen kwalitatief te verbeteren en daarmee (eerdere) uitstroom te bevorderen of te zorgen voor een duurzamere start van het volwassen leven.

De kwalitatieve verbeterslag betrof verschillende elementen:

– Duurzaam herstel van de situatie van de jeugdige, in of buiten het eigen kerngezin

– Kleinschalige en huiselijke omgeving met vaste begeleiders

– In de eigen leefomgeving en met vorming van een stevig netwerk

– Zorg naar de jeugdige toebrengen, zodat de jeugdige stabiliteit ervaart.

 

Uit de pilot bleek dat uitgangspunten ‘huiselijke omgeving met vaste begeleiders’, ‘in de eigen leefomgeving’ en ‘zorg naar de jeugdige’ een inhoudelijke meerwaarde hebben en worden onderschreven door de jeugdigen en de betrokken aanbieders. Aanvullend is een rapport opgesteld door de aanbieders van leefhuizen, namelijk: Hai5, Talent en Xonar. Een opdracht binnen deze pilot was het aantonen van de meerwaarde van Leefhuizen, die zich van reguliere verblijfsgroepen onderscheiden door hun kleinschaligheid (maximaal 6 jeugdigen), de integrale aanpak en de lokale inrichting. Voor meer informatie, zie onderzoeksrapport Leefhuizen Jeugd Zuid-Limburg 2021-2022.

 

Onderzoeksrapport Leefhuizen ZL 2021-2022 voor publicatie

Proces

Belangrijke mijlpalen

Op weg naar 1 januari 2023 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. Belangrijke data voor segment Wonen zijn:

 

Dinsdag 26 april 2022 Publicatie op www.Negometrix.nl
Vrijdag 29 april 2022, 09:00 -11:00 uur Presentatie aanbieders, toelichting op de leidraad
Dinsdag 10 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 17 mei 2022 2022 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 1
Dinsdag 24 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 31 mei 2021 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 2
Dinsdag 14 juni 2022,12:00 uur  Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 21; woensdag 22 of donderdag 23 juni 2022 Evaluatiegespreksronde
Dinsdag 05 juli 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van BAFO inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 19 juli 2022 Streefdatum verzending voornemen tot gunning
Dinsdag 9 augustus 2022 Streefdatum verzending definitieve gunning  en start implementatiefase
Woensdag 1 januari 2023 Ingangsdatum overeenkomst

 

*BAFO is Best And Final Offer