A- A+
Verblijf Jeugd

Verblijf

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe inkoop voor Verblijf. Na de vaststelling van de Visie jeugdhulp in een residentiële setting en diverse marktconsultaties in de periode april 2018 tot en met juni 2019 is besloten dat de regio Zuid-Limburg deze inkoop gefaseerd gaat door ontwikkelen:

  • De zwaarste vormen van verblijf, de gesloten en intensieve klinische jeugdhulp worden samengevoegd in een inkooptraject. De inkoopprocedure vindt plaats in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog (zie hieronder de rechtse kolom).

Voor de pleegzorg, gezinshuizen en leefhuizen werken we aan een plan van aanpak dat naar verwachting eind 2020 zal worden vastgesteld.

Pilot Leefhuizen

In 2019 zijn we gestart met de pilot leefhuizen. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of verblijf kleinschaliger, integraler en lokaler kan worden georganiseerd. Deze subsidieregeling heeft geleid tot drie leefhuizen in Heerlen, Sittard en Maastricht. Aan ieder leefhuis zijn verschillende partijen verbonden. De subsidieregeling is in 2020 verlengd bij de reeds bestaande leefhuizen. In 2020 zal gekeken worden hoe dit concept geborgd en verder uitgerold kan worden vanaf 2021.

Gezinshuizen

De Zuid-Limburgse gemeenten willen het aantal gezinshuizen uitbreiden, zodat meer kinderen die niet thuis kunnen wonen toch in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Onze regio hecht daarom veel waarde het stimuleren en faciliteren van gezinshuizen. Regelmatig worden op diverse plekken in onze regio informatieavonden georganiseerd. Ook is het product Gezinshuizen permanent opgesteld. Lees meer  

Gesloten en intensieve klinische jeugdhulp

Om de huidige ervaren knelpunten aan te pakken wordt deze zwaarste vorm van verblijf opnieuw ingekocht per 2022 in een apart inkooptraject. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met de gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg+) omdat de doelgroep cliënten grote overlap vertoont. Met deze nieuwe inkoop wordt o.a. gestuurd op de afname van aantal jeugdigen in deze vormen van verblijf en het bieden van integrale hulpverlening waardoor de jeugdige niet meer verplaatst hoeft te worden. Ook dient er een achtervang functie te komen voor jeugdigen die in regulier verblijf zitten en moet de hulpverlening snel starten.

De inkoopprocedure vindt plaats in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. De selectieleidraad is op vrijdag 13 maart 2020 gepubliceerd op www.Negometrix.nl. Streven is dat de dialoogrondes van eind oktober 2020 tot en met januari 2021 plaatsvinden. Gunning van de opdracht is in juni 2021 voorzien. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de voorpublicatie op www.Negometrix.nl met tendernummer 142669.