Q&A

In deze Q&A kunnen jullie de meest gestelde inhoudelijke en administratieve vragen en antwoorden terugvinden. 

Inhoudelijk
Q: Is het IT van GIK-J telefonisch bereikbaar voor vragen of afstemmen?

A: Op deze website staat alle informatie rondom de routing en de procesbeschrijving. Voor praktische vragen is het de bedoeling dat je de informatie daar vindt. 

Q: Hoe verhoudt het IT van GIK-J zich tot het expertteam?

A: In samenspraak met het expertteam is voor de komende periode afgesproken dat consult en adviesvragen bij het expertteam ingebracht worden, tenzij het gaat om een consult en advies vraag voor een voorwaardelijke gesloten plaatsing. Als je denkt dat een intensief klinische of gesloten plaatsing nodig gaat zijn dan dient de hulpvraag ingebracht te worden in het IT. Mocht je twijfelen of inbreng in het expertteam of IT passend is, mag je met de voorzitter van het expertteam of de transformatiemanager en voorzitter IT contact opnemen. Deze hebben korte lijnen met elkaar. Daarnaast zijn er twee collega’s van het IT ook vertegenwoordigd in het expertteam, waardoor er ook korte lijnen zijn tussen beiden overleggen.

Q: Is er ook een samenwerking tussen de Raad en GIK-J?

A: Ja, de Raad voor de Kinderbescherming is geïnformeerd over GIK-J en over het IT. Indien gewenst dan wel noodzakelijk kunnen de experts van de beschermtafel aansluiten bij het intakegesprek IT of de experts van het IT kunnen aansluiten bij de beschermtafel. Ben er als procesregisseur alert op dat beiden overleggen het liefst samengevoegd worden en niet los van elkaar of vlak na elkaar plaatsvinden om advies en besluitvorming eenduidig en afgestemd op elkaar te houden.

Q: Hoe verloopt de aanmelding bij GIK-J als de jeugdige al ambulante zorg krijgt (minder specialistisch) vanuit een van de GIK-J zorgaanbieders?

A: De procesregisseur en de behandelaar van de ambulante zorg stemmen samen af over de noodzaak voor het bespreken van de hulpvraag binnen het IT. Beiden stemmen dit af met de jeugdige en ouders. De procesregisseur vult het aanmeldformulier voor het IT met jeugdige en ouders en in afstemming met de reeds betrokken behandelaar.

Q: Welke zorgaanbieders zijn als onderaannemer betrokken bij GIK-J?

A: Op dit moment is alleen YWCC als onderaannemer betrokken bij de zorgaanbieders van GIK-J.

Q: Naar welke organisatie sturen we het berichtenverkeer als GIK-J zorg gaat starten?

A: Het berichtenverkeer wordt gestuurd naar de organisatie van de hoofdbehandelaar. Tijdens het bespreken van het behandelaanbod met de jeugdige, ouders en de procesregisseur wordt afgesproken wie de hoofdbehandelaar is en van welke organisatie. Uitzondering is als de hoofdbehandelaar afkomstig is van een organisatie die als onderaannemer betrokken is. Het berichtenverkeer verloopt dan via Koraal als penvoerder. Op dit moment is dit alleen YWCC.

Q: Wie plant de evaluatiegesprekken als GIK-J zorg gaat starten?

A: Tijdens het bespreken van het behandelaanbod wordt met jeugdige, ouders en de procesregisseur afgesproken met welke frequentie de evaluaties gaan plaatsvinden in wie dit organiseert.

Q: Wordt er ook nazorg geboden door GIK-J?

A: Ja er wordt altijd nazorg geboden. Dit noemen we reguliere nazorg. Indien ingeschat wordt dat extra nazorg noodzakelijk is om een duurzame doorstroom naar een woonaanbieder minder specialistisch te bewerkstelligen dan kan de pilot nazorg+ worden ingezet. Dit besluit wordt altijd in het IT besproken samen met de jeugdige, ouders en de procesregisseur. Dit geldt ook als YWCC onderdeel is geweest van het behandelaanbod van GIK-J.

Q: Ik heb een crisissituatie met een jeugdige, wat kan GIK-J betekenen?

A: GIK-J biedt geen crisishulp. Hiervoor is CHJ Z-L de aangewezen partij. Indien blijkt dat na inzet van CHJ Z-L vervolghulp van GIK-J nodig is, dan is het verzoek aan de procesregisseur om dit tijdens het 1e RTO na start CHJ bespreekbaar te maken met de jeugdige, ouders en de behandelaar van CHJ en al een vooraanmelding te doen bij het IT. De procesregisseur maakt dan zo snel als mogelijk een melding bij het IT door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te versturen. Gezien de tijdelijke inzet van het CHJ Z-L is het bij crisisverblijf wenselijk om uiterlijk de 6e dag van verblijf het intakegesprek in het IT te voeren samen en bij ambulante inzet uiterlijk einde van de vierde week van de inzet CHJ Z-L.

Q Hoe zorg ik dat bij urgente zaken, zoals het regelen van een instemmingsverklaring of bij aansluitend gewenste zorg na inzet CHJ Z-L, er snel contact is met GIK-J?

A: Zet in dit soort situaties bij onderwerp mail dat het gaat om een instemmingsverklaring of CHJ. De transformatiemanager kan deze mails dan snel eruit pikken. Het is ten alle tijden belangrijk dat je als procesregisseur het aanmeldformulier volledig invult en opstuurt, om geen onnodige vertraging te voorkomen.

Q: Ik heb een jeugdige waarbij GIK-J zorg al direct gestart is doordat er sprake is van een (spoed)machtiging gesloten plaatsing of een crisismaatregel (wet VGGZ of wet Zorg en dwang). Hoe wordt bespreken in het IT nu geregeld?

A: De behandelaar van de betrokken organisatie zal een vooraankondiging doen bij het IT. De procesregisseur vult het aanmeldformulier volledig in en stuurt deze op naar het IT. Het intakegesprek in het IT kan dan gepland worden. In dit soort situaties zal het intakegesprek altijd plaatsvinden bij de zorgorganisatie waar de jeugdige conform de maatregel geplaatst is.

Q: Bestaat de mogelijkheid om GIK-J zorg ook na het 18e levensjaar van de jeugdige te continueren?

A: Er is geen sprake van verlengde jeugdwet, tenzij aangetoond kan worden dat andere wetgeving niet kan voorzien in het voortzetten van de benodigde jeugdhulp voor de desbetreffende jeugdige. Het is belangrijk dat uiterlijk een half jaar voordat de jeugdige 18 jaar wordt een toekomstplan opgesteld is, zodat ook tijdig helder is of continuering van zorg nodig is en zo ja binnen welke wetgeving dit het beste gecontinueerd kan worden. Zie hiervoor de infografic van Schulinck

Q: in het aanmeldformulier wordt gevraagd of de jeugdige een ID kaart heeft. Wat als de jeugdige dit nog niet heeft?

A: Voor aanmelding GIK-J is een geldig ID noodzakelijk. Dit dient vooraf gecheckt te worden. Als jeugdige geen geldige ID heeft dan dient deze aangevraagd te worden.

Administratief

Q: Vallen jeugdigen die conform het woonplaatsbeginsel binnen Zuid-Limburg vallen en met een 61230 arrangement bij Koraal in midden of noord Limburg geplaatst zijn ook onder GIK-J?

A: Ja, het woonplaatsbeginsel is bepalend. Het GIK-J contract geldt voor alle jeugdigen die conform het woonplaatsbeginsel onder een van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten vallen.

Q: Heb ik het goed begrepen dat nieuwe arrangementen 61230 en 61240 enkel afgegeven kunnen worden tot 01-07-2022?

A: De startdatum van de toewijzing met deze productcodes dient in dit geval voor 01-07-2022 te liggen. De einddatum van de toekenning kan wel doorlopen na 01-07-2022. Bij GIKJ aanbieders worden deze toewijzingen dan administratief per 01-07 omgeklapt naar productcode 61810. Zijn deze arrangementen afgegeven bij “niet GIK-J aanbieders” dan loopt de financiering door onder de voorwaarden van de DVO 2022 tot einddatum beschikking. Dit alles geldt voor zowel verblijf als ambulante trajecten welke hieraan gekoppeld zijn. Vanaf 1 juli 2022 kan geen arrangement meer op de productcodes 61230 en 61240 worden afgegeven, enkel op de nieuwe productcode GIK-J 61810. Uitzondering hierop is als in het IT besloten wordt dat een onderaannemer van GIK-J het regiebehandelaarschap op zich neemt. In dat geval is de productcode 61820 van toepassing. Op dit moment is alleen YWCC onderaannemer van GIK-J.

Q: Kunnen we wel nog arrangementen toekennen voor aanbieders die niet onder de nieuwe aanbesteding vallen en dienen deze ook enkel te worden afgegeven tot 01-07-2022?

A: Dit kan alleen tot 01-07-2022. Na 01-07-2022 kan dit alleen bij de zorgaanbieders van GIK-J en loopt de aanvraag altijd via het Interdisciplinair Team (IT). Uitzondering hierbij is zorg die binnen het LTA valt. Als een arrangement verblijf en/of ambulant wordt toegekend voor 1 juli 2022 bij een andere aanbieder dan GIK-J dan verloopt de zorg conform dit arrangement tot aan einde arrangement zoals afgegeven in de beschikking. Financiering loopt door onder de oude DVO voorwaarden tot einddatum beschikking. Na deze datum kan het kind nog wel bij deze andere aanbieder in zorg blijven indien dit inhoudelijk gezien wenselijk is. Dit zal in het IT gezamenlijk besproken worden. In dat geval zal de financiering via de GIK-J aanbieders verlopen. De andere zorgaanbieder zal met GIK-J afspraken moeten maken over de financiering. Het verzoek is om bij aanbieders buiten GIK-J korte arrangementen af te geven tot na 1 juli, omdat na 1 juli het GIK-J contract start en de zorg dan door de GIK-J aanbieders verzorgd zal worden. Hierdoor kunnen we een veelzijdiger aanbod bieden in de regio van de jeugdigen.

Q: Er zijn zorgaanbieders die 7 etmalen willen declareren. Welke aanbieders mogen dit en in welke situaties?

A: Alle zorgaanbieders die vanaf 1-1-2022 een nieuw arrangement 61230 of 61240 of een verlenging hebben afgegeven mogen 7 etmalen declareren. Dit geldt ook voor de nieuwe productcodes GIK-J (61810 en 61820). Voor de andere verblijfsproducten is niets veranderd t.o.v. voorgaande jaren.

Q: Naar welke organisatie sturen we het berichtenverkeer als GIK-J zorg gaat starten?

A: Het berichtenverkeer wordt gestuurd naar de organisatie van de hoofdbehandelaar. Tijdens het bespreken van het behandelaanbod met de jeugdige, ouders en de procesregisseur wordt afgesproken wie de hoofdbehandelaar is en van welke organisatie. Uitzondering is als de hoofdbehandelaar afkomstig is van een organisatie die als onderaannemer betrokken is. Het berichtenverkeer verloopt dan via Koraal als penvoerder. Op dit moment is dit alleen YWCC.

Q: Wat wordt bedoeld met “het bijbehorende administratieprotocol”?

A: Met administratieprotocol bedoelen we het administratieprotocol voor de Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIK-J) en niet het eerder bijgevoegde toewijzingenoverzicht. Vanwege de implementatie van GIK-J, wat we nu doorlopen, zal van het administratieprotocol een gewijzigde versie worden uitgebracht. Die wijzigingen zullen onder anderen betrekking hebben op de daarin vermelde productcodes. Op latere termijn zal de gewijzigde versie van dit administratieprotocol worden gedeeld.

Q: Vervalt de code 43A12 ook per 1 juli?

A: Ja, vanaf 1 juli vervalt de productcode 43A12. Toewijzingen voor gesloten jeugdzorg met een ingangsdatum vanaf 1 juli zullen dus moeten worden gestuurd met de productcode 61810.

Q: We hebben een jeugdige waar een arrangement GIKJ voor gevraagd wordt (verblijf en behandeling) tot na 1 januari 2023 bij een van de GIK-J zorgaanbieders. Kunnen we dit afgeven?

A: Ja dit arrangement kan tot 01-07-2022 op de oude productcodes worden afgegeven met het verzoek om een kort arrangement af te geven. Vanaf 1 juli zal dit arrangement administratief omgeklapt worden naar de GIK-J code. Als een arrangement verblijf en/of ambulant wordt toegekend bij een andere aanbieder (niet zijnde GIK-J), dan loopt dit arrangement door tot einde beschikking . Na deze datum kan het kind nog wel bij deze andere aanbieder in zorg zijn indien dit inhoudelijk gezien wenselijk is. Dit zal in het IT gezamenlijk besproken en besloten worden. In dat geval zal de financiering via de GIK-J aanbieders verlopen en zal andere aanbieder afspraken met GIK-J moeten maken over financiering

Q: Ik heb een jeugdige op de wachtlijst staan voor plaatsing bij een van de GIK-J zorgaanbieders met 61230 / 61240 arrangement. Ik heb van de zorgaanbieder al een 315-bericht ontvangen met ingangsdatum voor de 61230 na 1 juli. Kunnen we dit toekennen en valt dit nu onder GIK-J?

A: Nee, dit kan niet worden toegekend. Vanaf 1 juli vallen deze arrangementen onder GIK-J qua financiering dus die arrangementen kunnen met de oude productcodes niet meer worden toegekend voor de periode na 1 juli. Dit arrangement zal dus conform het administratieprotocol op de productcode GIK-J moeten worden toegekend en op de combinatie GIK-J. Het IT (samen met zorgaanbieders en gemeente) gaat vanaf 7 juni al van start met de herbeoordelingen en zal hierbij tevens ook de jeugdigen die op de wachtlijst staan voor plaatsing bij een van de GIK-J aanbieders gaan bespreken samen met jullie als procesregisseur, jeugdige en ouders.

Q: Hoe verloopt het berichtenverkeer als YWCC ingezet wordt?

A: het berichtenverkeer verloopt bij inzet van YWCC via Koraal als penvoerder.

Q: We hebben een jeugdige die op dit moment verblijft bij een zorgaanbieder die niet binnen GIK-J valt met de code 61230 en 61240. Hoe gaat dat lopen vanaf 1 juli 2022?

A: Het afgegeven arrangement bij deze zorgaanbieder loopt door zoals afgegeven in de beschikking en wordt dus “uitgediend” onder de oude voorwaarden en onder de financiering van de DVO. Ruim voor aflopen van dit arrangement bespreken de verwijzer en de behandelaar van deze zorgaanbieder in het IT samen met jeugdige, ouders en vertrouwenspersoon, of verlenging nodig is en zo ja waar. Uitgaande van geen onwenselijke verhuizingen van de jeugdige zou dit een continuering van verblijf bij de niet GIK-J zorgaanbieder kunnen betekenen. De financiering verloopt dan vanaf het moment van de verlenging via de GIK-J zorgaanbieders. Zorgaanbieder en GIK-J zullen dan afspraken moeten maken over de financiering.

Q: We hebben een jeugdige die op dit moment verblijft bij een zorgaanbieder die niet binnen GIK-J valt met de code 61230 en 61240 en waarbij tevens aan aanpalend ambulant arrangement is afgegeven bij een zorgaanbieder die niet binnen GIK-J valt. Hoe gaat dat lopen vanaf 1 juli 2022?

A: Ditzelfde geldt ook voor het aanpalende ambulante arrangement bij de niet GIK-J zorgaanbieder. Aanpalend ambulant traject loopt door buiten financiering GIK-J om. Bij eventuele verlening wordt beoordeeld of jeugdige het ambulante arrangement binnen GIK-J gaat krijgen of bij de zorgaanbieder die niet binnen GIK-J valt (inhoudelijke argumenten zijn hierbij leidend). De financiering verloopt vanaf moment verlengen dan wel via GIK-J. Zorgaanbieder en GIK-J zullen dan afspraken moeten maken over de financiering.

Q: Welke arrangementen mogen naast GIK-J afgegeven worden?

A: Alle vormen van begeleiding en behandeling groep en individueel vallen onder GIK-J als het in relatie staat met de intensieve behandeling, met uitzondering van het arrangement begeleiding individueel maatwerk. Arrangementen met een andere code zoals bijvoorbeeld logeren, dyslexie zorg en BOR vallen hier niet onder.

Q: Valt hand-in-hand begeleiding oftewel 1:1 begeleiding onder het etmaaltarief van GIK-J?

A: Nee, de kosten voor maatwerk bij zeer exceptionele zorg zijn niet meegenomen in dit tarief. Indien een jeugdige één op één begeleiding nodig heeft - in het kader van een veiligheidsrisico voor zichzelf of de groep - spreken we van zeer exceptionele casuïstiek en hiermee samenhangend zeer exceptionele kosten. Deze kosten zullen dan via maatwerk, los van het GIK-J tarief, gefinancierd worden. Tot 01-01-2023 is het volgende afgesproken:

- Voor Koraal, Via Jeugd en Xonar het arrangement begeleiding individueel maatwerk aanpalend aan het verblijf GIK-J afgegeven mag worden.
-Voor Mondriaanmag maatwerkcontracten met de desbetreffende gemeenten opgesteld worden aanpalend aan het verblijf GIK-J. Als ingeschat wordt door de hoofdbehandelaar dat maatwerk nodig is, wordt dit onderbouwd en afgestemd met de procesregisseur en de ambtenaar van de desbetreffende gemeente die mandaat heeft om maatwerktrajecten toe te kennen. Zie de werkprocesbeschrijving voor meer informatie.

Q: Wie betaalt zak- kleed- en reisgeld als een jeugdige in GIK-J verblijf zit?

A: Het etmaaltarief GIK-J is inclusief kosten voor zak- en kleedgeld en vervoerskosten voor jeugdigen die bij opdrachtnemer verblijven en die de ouders niet betalen. Voor de kosten van zak- en kleedgeld en vervoerskosten die ouders niet betalen, hebben de procesregisseurs van de lokale toegangen en gecertificeerde instellingen ook een belangrijke rol om de ouders hierop aan te spreken.

Q: Naast het arrangement GIK-J wordt nog een arrangement behandeling en/of begeleiding individueel en/of groep gevraagd. Mogen we deze nog afgeven?

A: Deze arrangementen vallen onder het integrale tarief GIK-J, als het in relatie staat met de intensieve behandeling