Participatietraject

Gemeenten, zorgaanbieders en andere samenwerkingspartners investeren komende jaren structureel in cliëntparticipatie binnen Zuid-Limburg. De stem van jeugdigen en hun netwerk krijgt een belangrijke plek in de beleidsontwikkeling van onze regio en bij het continu verbeteren van de hulpverlening.

Participatie

Voor een effectieve jeugdhulp werken we niet voor, maar samen met jeugd en ouders. Ieder mens heeft soms hulp of ondersteuning nodig, zonder zelf de regie te willen verliezen. In elke vorm daarvan zijn ouders, kinderen en jongeren partner in de jeugdhulp. Cliëntenparticipatie betekent dat ouders en hun kinderen centraal staan in beleid en ondersteuning; daarin een stem hebben en niet slechts ergens ‘worden betrokken’ in het proces van ontwikkeling en uitvoering. Participatie is daarom niet alleen reactief (reageren op voorstellen van ‘bovenaf’), maar vooral proactief (zelf ideeën, voorstellen en prioriteiten kunnen aandragen).

Komende tijd wordt vormgegeven aan een participatietraject in de regio Zuid-Limburg. Op deze pagina zullen tussentijds updates, procesbeschrijvingen en opbrengsten worden gedeeld.

Cliëntparticipatie

Een belangrijk onderdeel van het regionale beleidskader 2023-2028 dat op dit moment ontwikkeld wordt is Cliëntparticipatie.

Cliënt- en Jongerenparticipatie

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de regio. Zij geven hier gezamenlijk, in nauwe samenwerking, invulling aan.  Afgelopen jaar is veel tijd en energie gegaan naar de aanbestedingen. Er ontstaat nu ruimte om (meer) werk te maken van de “Transformatie” van de jeugdhulp.

Ambitie

De jeugdhulp moet effectiever, efficiënter en vernieuwender worden. Die ambitie is er al langer, maar er is nog een wereld te winnen! De samenwerkende gemeenten realiseren zich dat die ambitie alléén lukt als het cliëntenperspectief wordt versterkt. De kloof tussen systeemwereld en leefwereld moet worden gedicht. Medezeggenschap moet leiden tot méér invloed. Ervaringskennis als excellente bron moet veel meer worden gebruikt dan nu het geval is. Zo veel mogelijk cliënten (met name ook de jongeren) en hun naasten moeten kunnen meetellen en meedoen.

Aan de slag

Een en ander is door de gemeenten al gedeeld tijdens een bijeenkomst medio 2022. Maar nu wordt de daad bij het woord gevoegd. Er is een kerngroep ingesteld met vertegenwoordigers van cliënten, gemeenten en instellingen. Die kerngroep heeft als doel om medio dit jaar een plan aan de regiogemeenten ter besluitvorming voor te leggen. Het plan geeft richting aan de gewenste ontwikkeling. Een projectplan dat moet leiden tot een meerjarig proces (concreet, actiegericht, op verschillende niveaus en schaalgrootte). Om tot dit plan te komen is een bottom-up aanpak vereist. Ophalen, ophalen, ophalen … dat moet de nodige bouwstenen opleveren. Om het proces beheersbaar te houden focussen we op drie pijlers:

  1. Pijler 1: Versterking van de reguliere (georganiseerde) medezeggenschap;
  2. Pijler 2: Ontwikkelen van medezeggenschap op regionaal gemeentelijk niveau;
  3. Pijler 3: Betrekken van de cliëntenpopulatie in de brede zin (empowerment).

Diverse bijeenkomsten

Op dit moment worden in het kader van de 3 pijlers diverse bijeenkomsten voorbereid. Ook de werkzaamheden voor de organisatie van een kick-off van de beweging komen op gang. Deze startbijeenkomst heeft als doel om de aanwezigen te informeren, inspireren, enthousiasmeren en een doorkijk te geven naar de follow-up. Hoe steviger het draagvlak, des te groter de kans op medewerking en échte resultaten.

Startbijeenkomst Client- en jongerenparticipatie 

De Startconferentie markeert de start van de in gang gezette beweging. Deze vond plaats op 7 juni 2023 in het Flexiforum in Kerkrade. Naar schatting zijn zo’n 200 mensen aanwezig geweest: cliënten/jongeren, vertegenwoordigers van gemeenten en instellingen. De doelstelling was om de aanwezigen te informeren, te inspireren en te enthousiasmeren. Ervaringsverhalen en presentaties van goede praktijken vormden dan ook de hoofdmoot van het programma. Mede door de startconferentie is er een stevig draagvlak ontstaan voor het bevorderen van cliëntparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Door de jeugdigen en ouders meer te betrekken, daadwerkelijk een stem te geven, en toe te werken naar een participatieve aanpak (aangaan van een dialoog, uitnodigen tot inspraak en geven van suggesties). 

 

Link naar de ‘after movie’/ https://youtu.be/-adavpHGCrw

 

 

Plan van Aanpak

Jeugdhulp Zuid-Limburg heeft de opdracht gegeven een plan van aanpak te ontwikkelen ter versterking van de cliëntenparticipatie. Een ontwikkeling waarbij de deelname van jeugdigen en ouders uitgangspunt van handelen en denken moet zijn. Participatie heeft dan ook een prominente plek gekregen in het beleidskader jeugdhulp ZL 2024-2028. Extra slagkracht wordt verkregen door een bijdrage uit de subsidieregeling innovatiebudget van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Limburg.

De inzet die gepleegd wordt moet betekenisvol zijn door de voortdurende voeding vanuit het clientperspectief en de verbindingen die gelegd gaat worden vanuit de bestaande initiatieven (cliëntenraden, adviesraden en netwerkorganisaties).

 

Link naar vastgesteld Plan van Aanpak klik hier: plan van aanpak.pdf