A- A+
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein maart 2021

 

 

Herijking inkoop Wmo beschermd wonen en begeleiding

De gemeenten in de regio Maastricht Heuvelland zijn op dit moment aan de slag met het uitwerken van de inkoopstrategie Wmo beschermd wonen en begeleiding voor 2022.
Het project (herijking inkoop Wmo) dient te leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening mét een betere beheersing en betaalbaarheid van de zorgkosten.
In het project worden de ervaringen van de afgelopen jaren – opgedaan in de huidige contracten en in pilots als Krachtenbundeling en Blauwe Zorg – als input meegenomen.
Om aanbieders te informeren en te consulteren over de voorgenomen richtingen, organiseren gemeenten eind mei een marktconsultatie.

De exacte datum en het tijdstip hiervan volgen nog.

Vanzelfsprekend heeft iedere organisatie op dit moment vragen over de toekomstige inrichting en de gevolgen hiervan.
Gemeenten zullen en kunnen hierover niet eerder dan op de aangekondigde marktconsulatie informatie verstrekken.

Hiervoor vragen wij uw begrip.

Jaarafsluiting 2020

In december 2020 hebben alle aanbieders een brief ontvangen inzake de jaarafsluiting 2020. Wij verzoeken u de informatie goed door te nemen en de termijnen te eerbiedigen. Over 2020 zal, gelijk aan 2019, indien de informatie niet tijdig via Negometrix wordt ingediend direct een herinnering in combinatie met een sanctievordering worden verzonden. Plan tijdig een afspraak met uw accountant in zodat deze de gevraagde verklaring tijdig kan opleveren.

De aanlevering van 01 maart heeft reeds plaatsgevonden, een aantal aanbieders hebben deze deadline overschreden. Deze aanbieder hebben dan ook een boete ontvangen conform het aangegane DVO.

Per 01 april a.s. dienen aanbieders met een gecombineerde gecontracteerde totaalomzet per domein o.b.v. de DVO’s 2020 van meer dan € 300.000,- in de regio Zuid-Limburg de gewaarmerkte productieverantwoording en controle verklaring aan te leveren. Riskeer geen boete en lever de gewaarmerkte productieverantwoordingen en controleverklaring aan voor 01 april a.s. via Negometrix.

Geen contract in 2020, wel zorg geleverd op basis contract 2019:
Bovenstaande geldt ook voor zorgaanbieders die in 2020 geen contract hebben gehad, maar zorg hebben verleend onder het contract van 2019 waarvan de zorg doorliep in 2020. In dit geval dient u ook in 2020 te voldoen aan de verplichtingen rondom de jaarverantwoording conform het aan u verzonden addendum. Dit betreft tenminste de productieverantwoording en ofwel een bestuurdersverklaring ofwel een controleverklaring. Uitzondering hierop is enkel wanneer u de volledige toegewezen productie 2019 ook in 2019 heeft verantwoord, met andere woorden u heeft de opbrengsten niet verdeeld naar de jaren waarin de zorg is geleverd maar verantwoord in het jaar waarin de beschikking is ontvangen. Indien dit het geval is, hoeft u geen verantwoording aan te leveren. Wij zouden het wel waarderen wanneer u ons dit laat weten middels een korte email.

Wij adviseren u in dit licht de eerdergenoemde brief nogmaals door te nemen.

Tijdslijnen:
Hieronder nogmaals de tijdslijnen, wij verzoeken u indien u ergens in het proces voorziet een datum niet te kunnen halen dit direct te communiceren via InkoopteamSD@Maastricht.nl.

Aanbieders met een gecombineerde gecontracteerde totaalomzet per domein o.b.v. de DVO’s 2020 van meer dan € 300.000,- in de regio Zuid-Limburg
Aanlevering productieverantwoording Zorgaanbieders met een ZiN-omzet  per domein binnen de
afgesloten DVO’s hoger dan € 300.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen
Uiterlijk 01 maart 2021

 

Aanlevering Controleverklaring Zorgaanbieders met een ZiN-omzet per domein binnen de afgesloten DVO’s hoger dan € 300.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 april 2021

Aanlevering
De productieverantwoording(en) en de eventuele bestuurdersverklaring of controleverklaring dienen te worden aangeleverd via Negometrix. Alle aanbieders hebben een uitnodiging gekregen voor het platform.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat aanlevering via een andere wijze niet wordt geaccepteerd. Wij zullen dan uw aanlevering als niet ontvangen beschouwen en direct een herinnering in combinatie met een sanctievordering verzenden bij overschrijding van de gestelde deadlines.