A- A+
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Inkoop Sociaal Domein september 2020

Kwaliteitssysteem verplicht per 1 januari 2021 + aanbod tot webinar NEN/HKZ

Zoals opgenomen in bijlage 2 van de DVO geldt per 1 januari 2021 de verplichting dat alle gecontracteerde zorgaanbieders beschikken over een geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitssysteem passend bij de aard en omvang van de organisatie.

In verband met de coronapreventiemaatregelen zal de eerder in de april-nieuwsbrief aangekondigde bijeenkomst voor kleine aanbieders niet doorgaan. Alle relevante informatie kunt u terugvinden op onze website www.jeugdhulpzuidimburg.nl. De specifieke vragen van kleine aanbieders over de kwaliteitseisen die wij reeds ontvangen hebben waren divers en vaak zeer specifiek en daarom hebben wij deze alleen individueel beantwoord.

NEN/HKZ organiseert samen met certificerende instellingen op 22 september in de middag een webinar voor kleine zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg en eventuele overige geïnteresseerden. Dit webinar staat in het teken van praktische informatie rondom het certificeringstraject aan de hand van de vragen die spelen bij kleine zorgaanbieders. Inschrijven voor dit webinar en het aanleveren van uw vragen is mogelijk via de volgende link: https://hkz-informatiesessie-certificering-zorgaanbieders-zuidlimburg.nen-evenementen.nl/.

Vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein is er afstemming geweest met het NEN over de invloed van corona op de certificeringstrajecten. NEN staat in contact met alle reguliere certificeerders en heeft te kennen gegeven dat zij van certificeerders begrepen hadden dat er voldoende capaciteit beschikbaar zou zijn om (eventuele) achterstanden opgelopen door Corona in te halen richting het einde van het jaar.

Gebruik van 302- en 307-berichten bij iedere toekenning

Regelmatig wordt het Inkoopteam Sociaal Domein benaderd met vragen omtrent het gebruik van 302- en 307-berichten (Stop Zorg). Binnen de regio Zuid-Limburg wordt er gewerkt met de arrangementensystematiek en maken we gebruik van het volledige berichtenverkeer. Het is dan ook de bedoeling dat iedere toekenning (301-bericht) voorzien wordt van een 302-bericht waarmee de aanbieder de goede ontvangst bevestigd. Daarnaast zijn het gebruik van het 305-bericht (Start zorg) én een 307-bericht (Stop zorg) bij iedere toekenning verplicht. Dit ondanks het feit of de cliënt na afloop van de betreffende toekenning alsnog bij de betreffende zorgaanbieder in zorg is en eventueel een nieuwe aansluitende toekenning ontvangt.

Release iWmo en iJw 3.0 per 1 januari 2021: belangrijk en omvangrijk

Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw van kracht. Deze release wordt beschreven als een ‘major’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Zo komt er onder andere een nieuw type declaratiebericht en komt er een berichtenpaar bij in de keten van het berichtenverkeer namelijk het zogenaamde verzoek om wijziging.

Het is belangrijk dat alle betrokkenen zo vroeg mogelijk aan de slag gaan met het voorbereiden van de veranderingen. Voor zorgaanbieders is het onder andere van belang dat er tijdig met hun softwareleveranciers geschakeld wordt voor de benodigde updates. Via de speciale subpagina Release iWmo en iJw 3.0 van het Ketenbureau iSociaal Domein is veel informatie over deze wijziging te vinden evenals een zeer bruikbare infographic.

Wijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022

In tegenstelling tot onze berichtgeving in de nieuwsbrief van april zal de Wet wijziging woonplaatsbeginsel pas vanaf 1 januari 2022 van kracht worden. Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld. De coronacrisis heeft veel impact op de werkzaamheden van gemeenten en zorgaanbieders. Een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel per 2021 bleek toch niet haalbaar te zijn. Informatie over de wijziging van het woonplaatsbeginsel is te vinden op de website van het Ketenbureau iSociaal Domein.

Verwijsindex Zuid Limburg

De verwijsindex is een elektronisch systeem, waarin professionals jeugdigen kunnen registreren waarbij zij betrokken zijn.

Het doel van de verwijsindex is het zo vroeg mogelijk verbinden en samenwerken, zodat professionals tijdig passende hulp kunnen bieden zonder langs elkaar heen te werken.

Doordat professionals al in een vroeg stadium op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid en met elkaar de hulpverlening afstemmen, hoeven ouders en/of jongeren niet steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen.

De Jeugdwet verwacht dat professionals die werken met kinderen van 1 tot 23 jaar of diens ouder(s) een afweging maken om gebruik te maken van de Verwijsindex.

Gecontracteerde zorgaanbieders zijn daarmee ook door de Jeugdwet aangewezen om hun betrokkenheid te tonen door een signaal af te geven in de verwijsindex, dit staat ook zo opgenomen in de kwaliteitseisen behorende bij de dienstverleningsovereenkomst. Hierbij draagt de gemeente Maastricht de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van het gebruik ervan.

 

Instellingscoördinatoren en meldingsbevoegden worden uitgenodigd om contact op te nemen met Stephanie Backhoven (Regiobeheerder Maastricht-Heuvelland) voor vragen en voor meer informatie over de verwijsindex, de werking ervan en hoe deze te gebruiken. Stephanie Backhoven is per e-mail te bereiken via Stephanie.Backhoven@maastricht.nl en telefonisch via 06-52 67 31 23.

Contactgegevens Inkoopteam Sociaal Domein op een rijtje

Het Inkoopteam Sociaal Domein is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 043-3504080. Per e-mail kunt u het Inkoopteam voor algemene vragen bereiken via inkoopteamsd@maastricht.nl.

Aan alle gecontracteerde zorgaanbieders is vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein een eerste aanspreekpunt gekoppeld, deze detailinformatie treft u aan in de verwijsgids die te raadplegen is via de website Jeugdhulp Zuid-Limburg: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/verwijsgids/

Bij specifieke vragen omtrent declaraties en uitbetalingen kunt u terecht bij declaratiessd@maastricht.nl.

Mocht u (technische) vragen hebben omtrent ZorgNed dan kunt u hiervoor terecht bij zorgned@maastricht.nl.