A- A+
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Inkoop Sociaal Domein April 2020

Aanlevering stukken jaarafsluiting 2019

In het kader van de jaarafsluiting 2019 heeft u een aantal zaken moeten aanleveren zoals vermeld in de jaarafsluitingsbrief met referentie 2019.35762. Op dit moment worden de aangeleverde bestanden in Negometrix geëvalueerd en verwerkt. Wanneer dit is afgerond kunt u in Negometrix de evaluatie terugvinden, gelieve dit te raadplegen en waar nodig de stukken aan te passen en opnieuw aan te leveren. Op het moment dat alle stukken zijn geëvalueerd en akkoord bevonden zal uw inschrijving worden afgesloten.
Indien u vragen heeft over de jaarafsluiting 2019, kunt u contact opnemen door te mailen naar InkoopteamSD@maastricht.nl.

Financiële afspraken gedurende corona maatregelen

Het inkoopteam Sociaal Domein Zuid-Limburg heeft op 2 april jongstleden een brief naar alle zorgaanbieders gestuurd met de titel “Financiële afspraken Jeugdhulp en Wmo gedurende Corona maatregelen”. Wij willen deze brief nogmaals onder uw aandacht brengen. U vindt de brief op de website van Jeugdhulpzuidlimburg.nl en op de website sociaaldomein-Maastricht-Heuvelland.nl. Hier vindt u tevens een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Een specifiekere uitwerking van deze brief is onderhanden.

Samenwerking met zorgaanbieders

De samenwerking tussen de grote zorgaanbieders en de medewerkers op gebied van jeugdzorg loopt uitstekend. Vanwege de Corona-crisis is er frequenter contact en wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit om in te spelen op veranderende situaties. Dat is de conclusie van wethouder Bert Jongen (gemeente Maastricht, jeugdzorg) die deze week contact had met verschillende grote zorgaanbieders in de regio.

De mogelijk oplopende spanningen bij gezinnen met kwetsbare kinderen heeft niet geleid tot meer opnames of meer meldingen van kindermishandeling. Het is wel duidelijk dat de spanning toeneemt naarmate huidige maatregelen langer duren. Verwacht wordt dat de versoepeling van de maatregelen verlichting brengt. Verder wordt geconstateerd dat online-behandeling redelijk goed gaan, maar dat fysiek contact in de van van bijvoorbeeld huisbezoeken, nodig is om met name non-verbale signalen beter te duiden.

Bert Jongen heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de medewerkers in de jeugdzorg. Op hun beurt hebben de zorgaanbieders aangegeven veel waardering te hebben voor de inzet van de gemeentelijke medewerkers.

Start tijdig in 2020 met het voor u van toepassing zijnde certificeringstraject!

 

Uiterlijk op 1 januari 2021 beschikken ook kleine organisaties over een geïmplementeerd en gecertificeerd kwaliteitssysteem passend bij de aard en omvang van de organisatie

Zie voor de specifieke teksten bijlage 2, eis B2.

Als kleine aanbieder beschikt u over tal van opties om aan de contracteis voor certificering te voldoen. Kernwoorden in de eis zijn: (inter)nationaal of door de beroepsgroep erkend én onafhankelijk getoetst. Belangrijk is tijdig te beginnen. Implementatie van kwaliteitsbeleid kost immers tijd, maar levert ook veel op.

Indien u aangesloten bent bij een koepelorganisatie is het veelal mogelijk gebruik te maken van het kwaliteitsbeleid dat de koepelorganisatie voor haar leden heeft uitgewerkt en georganiseerd. Bent u niet aangesloten bij een koepelorganisatie kunt u kiezen uit tal van bestaande certificeringssystemen. De stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) registreert zowel geaccrediteerde als ongeaccrediteerde kwaliteitssystemen. Ook registreren zij de onafhankelijke certificerende instellingen die specifieke systemen bij u kunnen komen toetsen.

Onderstaand schema kan u wellicht helpen in uw zoektocht naar het voor u geschiktste kwaliteitssysteem.

 

 Onze intentie is om dit desgewenst toe te lichten tijdens een nog te plannen algemene informatiebijeenkomst (in welke vorm zal afhankelijk zijn van de verdere maatregelen m.b.t. het coronavirus) voor de “kleinere” aanbieders die doorgaans geen periodiek overleg hebben met team inkoop sociaal domein.

In de tussentijd al specifieke vragen over dit onderwerp? Stuur een mail aan inkoopteamSD@maastricht.nl , vermeld in de onderwerpregel “kwaliteitseis kleine organisaties 2021” en stel uw vraag. Wij zullen via de website veel gestelde vragen over dit onderwerp inclusief het antwoord publiceren.

Uiteraard kunt u ook, indien noodzakelijk, al eerder met uw contactpersoon van team inkoop (zie o.a. de verwijsgids www.jeugdhulpzuidlimburg.nl) contact opnemen bij vragen hieromtrent.

Implementatie woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2021 moet het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn geïmplementeerd. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt samen met het ministerie van VWS, VNG, gemeenten en brancheorganisaties jeugdzorg (VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente en GGZ Nederland) komend jaar de implementatie van het woonplaatsbeginsel bij gemeenten en zorgaanbieders. Wilt u weten wat van u als gemeente of u als aanbieder wordt verwacht?

 

Klik dan hier.”

Nieuwe berichtenstandaard 2.4 in gebruik en correct gebruik AGB-codes

Sinds maandag 30 maart 2020 zijn de berichtenstandaarden iWmo 2.4 en iJw 2.4 van kracht voor het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit is u waarschijnlijk wel bekend aangezien dit ook aanpassingen vergde van de software van zorgaanbieders. De belangrijkste verbetering in iWmo 2.4 en iJw 2.4 is de mogelijkheid voor gemeenten om een betere terugkoppeling te geven op een ingediend Verzoek om toewijzing (315-bericht). De mogelijke redenen die gegeven kunnen worden voor het afwijzen van een 315-bericht zijn uitgebreid. Bij de controle van de ingediende 315-berichten vindt er in de nieuwe berichtenstandaard een controle plaats op de gemaakte contractafspraken met de zorgaanbieder. Indien er bijvoorbeeld een product wordt aangevraagd door een zorgaanbieder waarvoor de betreffende aanbieder geen contract heeft dan kan dit middels een specifieke code in het 316-bericht kenbaar worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook als er een verkeerde eenheid wordt aangevraagd.

 

In relatie met het voorgaande is het dan ook van belang dat zorgaanbieders die vanaf 2020 een nieuwe AGB-code hanteren door bijv. wijziging van rechtsvorm met de juiste AGB-code de 315-berichten naar de gemeenten insturen. Hiermee wordt voorkomen dat 315-berichten afgekeurd moeten worden omdat er geen contractafspraken meer zijn met de AGB-code uit 2019. Door hier kritisch op te zijn bij het indienen scheelt dit voor zowel de zorgaanbieders als de gemeentelijke toegang onnodig extra werk.

 

Vroegtijdig melden van voorgenomen organisatorische wijzigingen door zorgaanbieders

Vanuit het Inkoopteam Sociaal Domein zien we regelmatig dat er door zorgaanbieders organisatorische wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat het Inkoopteam hiervan op de hoogte is gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de rechtsvorm van de onderneming gedurende het jaar. Dergelijke wijzigingen kunnen vergaande consequenties hebben zoals bijvoorbeeld het beëindigen van de AGB-code van de zorgaanbieder waardoor er niet meer via het berichtenverkeer gewerkt kan worden. Nu komen de wijzigingen vaak pas bij de nieuwe contracteringsronde aan het licht.

Conform artikel 25 van de dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) die gesloten is tussen de zorgaanbieder en de gemeenten dienen de contractpartijen elkaar tijdig te informeren over ontwikkelingen die van wezenlijke invloed zijn op de uitvoering van de DVO en haar bijlagen.

 

Via dit bericht dan ook de oproep aan de zorgaanbieders om bij voornemens van organisatorische wijzigingen in een vroegtijdig stadium te schakelen met uw contactpersoon bij het Inkoopteam Sociaal Domein zodat gezamenlijk eventuele effecten bepaald kunnen worden. Vraag uw adviseur uw contract goed door te lezen en dat in het advies te betrekken. Zo voorkomt u dat een wijziging die fiscaal interessant is leidt tot contractproblemen door bijvoorbeeld een daaruit volgende ontoereikende solvabiliteit. Pas op met goodwill bij aankoop van een organisatie of wijzigingen in de organisatiestructuur. Goodwill is een inschatting van toekomstige winstmogelijkheden. Indien deze verkeerd/te hoog wordt ingeschat en de omstandigheden wijzigen (bijvoorbeeld door andere bekostiging) dient u de goodwill te herwaarderen/afwaarderen hetgeen gevolgen kan hebben voor uw solvabiliteitspositie welke een contractvoorwaarde is. Tevens is er nieuwe wetgeving in ontwikkeling met betrekking tot normen voor verantwoorde bedrijfsvoering, het is verstandig deze ontwikkelingen mee te nemen in uw overwegingen.