Gecertificeerde instellingen

Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen zijn twee vormen van jeugdzorg, die onder de Jeugdwet vallen. Het zijn gedwongen vormen van ondersteuning, die worden ingezet na een uitspraak van de rechter. Gemeenten zijn verplicht voldoende en kwalitatief goede jeugdzorg in te kopen . De maatregelen worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen (hierna: GI’s). Gemeenten zijn verplicht voldoende en kwalitatief goede jeugdzorg in te kopen te voorzien in een toereikend aanbod van GI’s en de jeugdhulp die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering hiervan.

De gemeenten in Zuid-Limburg verwerven gezamenlijk het aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit doen zij door  middel van een subsidieregeling. De subsidieregeling wordt daarbij zoveel als mogelijk afgestemd met Noord- en Midden-Limburg.

Looptijd

De looptijd van de subsidieregeling 2023 is onbeperkt.

Gesubsidieerde partijen

Bureau Jeugdzorg, Willem Schrikkergroep, Leger des Heils.

Documenten

Wachttijd

Er  mogen niet meer dan 5 werkdagen verstrijken tussen de datum van de beschikking van de Rechtbank en het eerste face-to-face contact van jongere/ouders met de gezinsvoogd.

Contact

Voor de contactpersonen van Gecertificeerde Instellingen klik op deze link.