A- A+
Hoe zorgen we ervoor dat hulp in een gezin op elkaar wordt afgestemd?

Één gezin, één plan, één regisseur en nieuw format Gezinsplan

 

Werkwijze Één gezin, één plan, één regisseur en nieuw format Gezinsplan

 

De gemeenten in Zuid-Limburg werken op basis van de werkwijze 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R). Dit is ook de basis van de Jeugdwet. In onze contractuele afspraken met jeugdhulpaanbieders zijn afspraken gemaakt over deze werkwijze.

Als regio wordt er gewerkt aan een meer eenduidige werkwijze en is er een format ontwikkeld voor het ‘Gezinsplan’ dat dient als communicatiemiddel tussen het gezin en hulpverleners.

 

De werkwijze 1G1P1R

De werkwijze 1G1P1R is erop gericht dat gezinnen/cliënten met problematiek waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn, zelf de regie kunnen voeren over hun ondersteuning. Het gezamenlijk met het gezin opstellen en periodiek monitoren van een Gezinsplan dient bij te dragen aan een goede afstemming tussen het gezin en betrokken hulpverleners. Hierdoor zal het beter lukken om regie te voeren en de gestelde doelstellingen te realiseren.

  • Als een gezin zich meldt bij een gemeentelijke toegang zal deze samen met het gezin een vraagverheldering uitvoeren om vervolgens samen te komen tot een Gezinsplan.

De gemeentelijke toegang kan dit plan en de gestelde doelen in het plan gebruiken om een voorziening aan het gezin toe te kennen. Een jeugdhulpaanbieder kan vervolgens aan de slag met de toegewezen doelstelling(en) en werkt deze uit in een eigen plan van aanpak/behandelplan.

  • Als een gezin met problematiek zich meldt bij een (huis)arts en een verwijzing krijgt voor jeugdhulp, zal de betreffende jeugdhulpaanbieder bij de gemeente verzoeken om een ‘toewijzing’ voor deze hulp. De aanbieder is dan aan zet om samen met het gezin het Gezinsplan op te stellen (of aan te vullen als er al een plan is). De aanbieder overlegt dit, met toestemming van de cliënt, aan de gemeentelijke toegang. De toestemming wordt vastgelegd in de toestemmingsverklaring.
  • Als er een jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken in een gezin en de betrokken Gecertificeerde Instelling vindt het noodzakelijk om jeugdhulp in te zetten voor het gezin, dient deze GI te zorgen voor het aanvullen van het Gezinsplan dat in het vrijwillig kader reeds opgesteld moet zijn.

 

 

Het Gezinsplan (format)

Als regio is er in 2015 een eerste format voor het gezinsplan ontwikkeld. Dat bleek niet voldoende te passen bij onze inhoudelijke behoeften om meer te sturen op doelen en resultaten en paste moeilijk binnen de nieuwe privacywetgeving. Daarom is er nu een nieuw format Gezinsplan (voorheen 1G1P) ontwikkeld dat bestaat uit basisinformatie over het gezin en de betrokken hulpverleners. Ook staan hierin de doelen benoemd op hoofdniveau die in de doelenmatrix SMART gemaakt moeten worden. Zo is voor het gezin en alle hulpverleners duidelijk aan welke doelen er gewerkt wordt en wie welke rol heeft daarin.

In Maastricht-Heuvelland en Parkstad wordt gewerkt met dit papieren Gezinsplan. De Westelijke Mijnstreek werkt met een digitale versie in het systeem ‘TOP’. Via de betreffende gemeente kunt u informatie krijgen over inzage/toegang tot het systeem.

Hier vindt u het format voor het gezinsplan  dat ontwikkeld is in de regio Zuid-Limburg. Hier vindt u de bijbehorende invulinstructie .

 

Doorontwikkelingen

Als regio werken we aan de digitalisering van het Gezinsplan. Dit digitale systeem moet de communicatie tussen gezin en hulpverleners nog meer ondersteunen. Hiervoor zal een aanbestedingsprocedure gestart worden die na de zomer moet leiden tot een gunning en implementatie van een digitaal Gezinsplan.

Ook wordt er doorontwikkeld op de werkwijze van het 1G1P1R. Er wordt in 2019 geïnvesteerd in een verdere uniformering van deze werkwijze bij de gemeentelijke toegangsteams. Het vormgeven van Regie is daarbij een aandachtspunt.