Doelgroep arrangementen

Vanaf 2019 wordt er subsidie verstrekt aan scholen (voor speciaal onderwijs) in Zuid-Limburg om samen met een jeugdhulpaanbieder de hulp aan hun leerlingen vorm te geven in een ‘doelgroepenarrangement’.

Een aantal jaar geleden hebben vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, bestuurders van de scholen voor speciaal onderwijs, zorgaanbieders, partners in de voorschoolse voorzieningen en de gemeenten uit Zuid-Limburg (G16) met elkaar de ambitie uitgesproken om samen te gaan werken in de vorm van doelgroeparragementen. Een integraal aanbod afgestemd op zorg, onderwijs en vrijetijd waardoor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte naar een thuisnabije kinderopvang en/of school kunnen gaan omdat daar waar nodig extra ondersteuning beschikbaar is.

 In het beleidskader “Zuid-Limburg voor de Jeugd” 2024-2028 staat over deze samenwerking dat; het onze droom is dat we op weg zijn naar een samenleving met inclusiever onderwijs, gericht op preventie, thuisnabij vormgegeven in krachtige en energieke voorscholen en scholen (kind-centra) met voldoende ondersteuning vanuit jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, via intensieve interprofessionele samenwerking: vindplaats wordt onze gezamenlijke werkplaats.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het vormgeven van deze visie en is de basis gelegd voor een goede samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een toenemend aantal doelgroeparragementen in het speciaal (basis) onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs en de wens om de huidige doelgroeparragementen binnen de scholen verder uit te breiden.

Daarnaast is in regionaal verband besloten dat de doelgroeparragementen worden meegenomen in een ontwikkeltraject zodat ze uiteindelijk worden geborgd in de nieuwe verwerving. Dit houdt onder meer in dat de huidige subsidiering niet meer noodzakelijk is maar dat er concrete afspraken gemaakt moeten worden over de zorgstructuur die geboden dient te worden op de vindplaats, namelijk het onderwijs. De verwachting is dat de doelgroeparrangementen in 2025 zullen landen in de nieuwe verwerving.

Doelstelling

Het maken van regionale afspraken rondom de (door)ontwikkeling van doelgroeparrangementen dragen bij aan de volgende doelen:

  • Er ontstaat een sluitende structuur voor ondersteuning van jeugdige en gezinnen rondom school, thuis en het vrijetijdsdomein;
  • Door de school als vind, - en werkplaats te benutten kan de jeugdhulp vroegtijdig, zo licht mogelijk en doelmatig worden ingezet;
  • Ook kan problematiek bij jeugdigen en gezinnen mogelijk tijdiger en doeltreffender worden aangepakt;
  • Daarmee kunnen naar verwachting de kosten van zwaardere jeugdhulp teruggedrongen worden;
  • De verantwoordingsplicht kan verschuiven van ‘urenschrijven’ naar resultaten boeken, waarmee de bureaucratie afneemt.
  • De samenwerking met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en samenwerkingspartners wordt versterkt, door het meer gericht zijn op een gezamenlijk belang (met specifieke verantwoordelijkheden).

Looptijd

De subsidie is verstrekt tot 31 december 2024.

Deelnemende gemeenten

Tot de deelnemende gemeenten behoren: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg a/d Geul. De gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf zijn inhoudelijk aangesloten op deze subsidie en hebben een aparte regeling getroffen voor hun jeugdigen en scholen.

Documenten

De partijen ontvangen subsidie conform de subsidieregeling Doelgroeparrangementen.  Relevante informatie over het hulpaanbod vindt u hieronder.

  • Voor de Subsidieregeling Doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024 klik hier.

 

 

Voor de contactpersoon van de Doelgroeparrangementen klik op deze link.