A- A+
Crisis

Crisis

Sinds 1 juli 2019 wordt de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg (verder CHJ) uitgevoerd door een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal. De opdracht van CHJ betreft het gehele proces van crisis: vanaf de crisisinterventie (aannemen melding), de crisiszorg (ambulant en/of verblijf) tot de uitstroom (warme overdracht bij uitstroom). De volgende doelstellingen staan centraal:

  • De veiligheid van het kind wordt geborgd;
  • Het voorkomen of zo vroeg mogelijk signalen van een crisissituatie;
  • Inzet van jeugdhulp zo licht als mogelijk;
  • Inzet van jeugdhulp zo duurzaam als mogelijk;
  • De ketenstappen in de Crisishulp Jeugd verlopen optimaal;
  • Er vindt een optimale samenwerking plaats om de jeugdige de meest passende en integrale jeugdhulp te bieden.

Het contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Optioneel kan het contract met tweemaal 1 jaar verlengd worden. Om te komen tot een gedegen afweging voor contractverlenging, heeft de afgelopen maanden een evaluatie plaatsgevonden.

 

Evaluatie

De evaluatie van CHJ is opgebouwd uit vier elementen, namelijk:

  • Evaluatie van de monitoring van de KPI’s
  • Enquête (uitgezet onder alle aanbieders, toegangen, GI’s en ketenpartners)
  • Verdiepingssessies met stakeholders n.a.v. de enquête
  • Interviews met de doelgroep

 

Stand van zaken

De evaluatie bevindt zich in de afrondende fase. Gemeenten en CHJ zijn hierover samen in gesprek. Definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.