A- A+
Continuïteit van financiering ten tijde van corona

Continuïteit van financiering ten tijde van corona

Geachte Zorgaanbieder,

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen.

In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen.

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf

De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda; een voor Jeugd en een voor Wmo. Deze concept- addenda ‘continuïteit van financiering ten tijde van corona’ zijn tevens gepubliceerd op de virtuele ontwikkeltafel sociaal domein

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl en https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl .

U wordt opgeroepen te reageren op de stukken via de “virtuele ontwikkeltafel”.

De reactietijd eindigt op 15 augustus 2020 om 18.00 uur. U dient uw reactie via e-mail te richten aan  GegevensuitvraagSD@maastricht.nl .

Na afloop van deze termijn ontvangt u alle ingediende reacties inclusief de terugkoppeling van opdrachtgevers. Daar waar de reacties leiden tot een aanpassing wordt dit aangegeven.

Terugkoppeling op de reacties zal plaatsvinden voor 22 augustus 2020.

Vervolgens worden de concept stukken inclusief reacties ter advisering voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep jeugd ZL (op 27 augustus) de DG Wmo.

Wij hopen na besluitvorming zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van bijgevoegde stukken.

 

Met vriendelijke groet,

Inkoop Sociaal Domein

Beleid en Ontwikkeling | Gemeente Maastricht

Mosae Forum 10, 6211  DW  Maastricht  |  Postbus 1992, 6201  BZ  Maastricht

www.gemeentemaastricht.nl

www.jeugdhulpzuidlimburg.nl

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Het Inkoopteam Sociaal Domein is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken via het algemene nummer 043-3504080.

 

20200730 – Addendum JEUGD def

20200730 – Addendum WMO def

20200730 Begeleidende brief bij addendum def

20200730 Instructie zorgaanbieders en gemeentelijke toegang