A- A+
Procesbeschrijvingen

Proces onderaannemersschap

Toelichting hoofd-/ onderaanneming:

De onderaannemer betreft de partij die in de opdracht van de hoofdaannemer een structureel onderdeel van het werk voor zijn rekening neemt tegen vooraf bepaalde condities. De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de hulp en regelt de (financiële) verantwoording richting de gemeente (de opdrachtgever). Voor structurele inzet wordt ook een ZZP’er gezien als een onderaannemer.

Medewerkers van een uitzendbureau of ZZP’ers die ingezet worden in de flexibele schil van de hoofdaannemer of onderaannemer om ziekte en vakanties op te vangen worden niet gezien als onderaannemer en hoeven niet als onderaannemer bij de gemeente gemeld te worden. Uiteraard moet ook inzet binnen een flexibele schil voldoen aan de uitvoeringseisen gerelateerd aan de uit te voeren jeugdhulp. Karakteristiek voor inzet binnen een flexibele schil is tijdelijke inzet bij een jeugdige, voor hooguit een deel van het toegewezen arrangement.

De gemeente is zich bewust van het feit dat de nieuwe wijze van inkoop leidt tot aansluiting van onderaannemers bij gecontracteerde aanbieders om de continuïteit en beschikbaarheid van jeugdhulp te borgen. In de overeenkomsten zijn de volgende eisen ten aanzien van onderaanneming opgenomen:

 1. Opdrachtnemer zet Onderaannemers die niet zijn opgegeven in het UEA bij de Inschrijving pas in nadat zij deze, conform een nader te bepalen proces te beschrijven op de website, heeft gemeld als zijnde Onderaannemer bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht conform de gestelde eisen, ook als deze (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd door onderaannemers. Dit betekent in ieder geval dat:
  1. de Opdrachtnemer kwalitatief goed toezicht houdt op de activiteiten van onderaannemers;
  2. er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn op onderaannemers;
  3. onderaannemers geen exorbitant hoge winsten boeken noch er sprake mag zijn van disproportionele beloning van onderaannemers. Ook moet de dienstverlening van onderaannemers naar objectieve maatstaven noodzakelijk zijn voor de juiste nakoming van de verbintenissen van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit deze overeenkomst of de wet;
  4. de hoofdaannemer de integriteit van natuurlijke personen die ultimate beneficial owner van onderaannemer zijn controleert;
  5. onderaannemers voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;
  6. daar waar een onderaannemer niet aan de eisen gesteld in deze aanbestedingsstukken kan voldoen, hij daar samen met de hoofdaannemer aantoonbaar wel aan voldoet.
 3. Opdrachtnemer toetst tenminste 1 keer per twee jaren alle geregistreerde onderaannemers middels een leveranciersaudit op compliance aan de door team Inkoop gestelde uitvoeringseisen.

 

Route onderaanneming uitsluitend na toestemming gemeente

 • De hoofdaannemer dient een aanvraag in, bestaande uit het aanmeldformulier en het kentalformulier (zie bijlage onderaan) van de kandidaat onderaannemer en, deze worden gezonden aan: inkoopteamSD@maastricht.nl .
 • Beoordeling aanvraag op hoofdlijnen door de Centrumgemeente: Screening onderaanemer op basis van aangeleverde kentalformulier en verificatie of er rapportages van gemeentelijke onderzoekers en aangewezen toezichthouders bekend zijn. Er wordt daarbij ook gekeken naar de uitslagen van aanbestedingstrajecten en naar eventuele andere meldingen die gedaan zijn team Inkoop. Op geleide van de beoordeling kan een gesprek met de Hoofdaannemer onderdeel zijn van het beoordelingsproces.
 • Verklaring onderaannemerschap: Gemeente verzendt na goedkeuring van de onderaannemer de verklaring aan de Hoofdaannemer;
  Hoofdaannemer zendt de getekende verklaring retour; Bij afkeuring verzendt de gemeente ter bevestiging van de mondelinge terugkoppeling schriftelijk de afwijzing en de reden van afwijzing aan de hoofdaannemer.
 • Publicatie onderaannemer: Onderaannemer wordt door de gemeente toegevoegd aan de verwijsgids op de 1e van de maand na ontvangst van de getekende verklaring.

 

Inschakelen onderaannemer door onderaannemer.

De hoofdaannemer kan aantonen dat hij met alle onderaannemers afspraken heeft gemaakt die borgen dat zij geen onderaannemer(s) inschakelen voor de uitvoering van de jeugdhulp. Alleen met toestemming van de Gemeente aan de hoofdaannemer is de inschakeling van onderaannemer(s) door een onderaannemer toegestaan.

Zie ook onderstaande bijlage:

Aanmeldformulier onderaannemerschap

Kentalformulier

Model Verklaring onderaannemerschap

Procesplaat onderaannemerschap

 

 

 

Belangrijke mijlpalen

Op weg naar 1 januari 2023 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. Belangrijke data voor segment Wonen zijn:

 

Dinsdag 26 april 2022 Publicatie op www.Negometrix.nl
Vrijdag 29 april 2022, 09:00 -11:00 uur Presentatie aanbieders, toelichting op de leidraad
Dinsdag 10 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 17 mei 2022 2022 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 1
Dinsdag 24 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 31 mei 2021 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 2
Dinsdag 14 juni 2022,12:00 uur  Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 21; woensdag 22 of donderdag 23 juni 2022 Evaluatiegespreksronde
Dinsdag 05 juli 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van BAFO inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 19 juli 2022 Streefdatum verzending voornemen tot gunning
Dinsdag 9 augustus 2022 Streefdatum verzending definitieve gunning  en start implementatiefase
Woensdag 1 januari 2023 Ingangsdatum overeenkomst

 

*BAFO is Best And Final Offer