nieuws

Actueel Nieuws

 Onderstaand de meeste actuele nieuwsberichten

De aanbesteding Ambulante Jeugdhulp en Ontwikkeling is op 1 september 2023 definitief gegund aan de volgende combinaties:
 

 1. Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg bestaande uit;
  • Mondriaan (Penvoerder)
  • AmaCura
  • Kracht in Zorg
  • Parnassia
  • Stichting Koraal
  • Stichting Radar
  • Stichting Zuyderland Medisch Centrum
  • Talent
  • Zorgen & Zo
 2. Zorgcoöperatie Limburg bestaande uit;
  • ECLG (Penvoerder)
  • Active4You
  • aXnaga
  • Cessio
  • Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A.
  • MTSR
  • PPB Limburg Parkstad
  • Maatschap Synthese
  • Zorggroep Vizie
 3. Kracht van Dichtbij bestaande uit;
  • Mutsaersstichting (Penvoerder)
  • Care4Kidz
  • Hai-5

De komende maanden zal er per regio afstemming worden gezocht met de 3 partijen en omliggende partners.

Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Het regionaal beleidskader jeugdhulp 2019-2022 afgelopen. Het afgelopen jaar zijn we vooral samen druk bezig geweest met de nieuwe contractering van de jeugdhulp. De kaders die hiervoor zijn opgesteld en het oude beleidskader zijn onze leidraad geweest bij het opstellen van het nieuwe regionale beleidskader jeugdhulp 2024-2028.

Het beleidskader Jeugdhulp 2024-2028 gaat over wat we in de jeugdregio Zuid-Limburg willen bereiken voor onze jeugd. Het gaat in op de doelen en leidende principes die van belang zijn. Deze doelen en principes zijn niet nieuw en vloeien voort uit het vorige beleidskader en uit de kaderdocumenten die zijn opgesteld t.b.v. de nieuwe contracten. Bij het opstellen van het beleidskader Jeugdhulp is tevens rekening gehouden met de doelstellingen van de landelijke hervormingsagenda. Het beleidskader geeft vervolgens concrete richting aan welke acties wij op regionaal niveau prioriteren. Een aantal zaken worden dus nadrukkelijk nu niet prioritair opgepakt. Daarnaast liggen sommige acties meer op landelijk of bovenregionaal niveau, terwijl andere acties op lokaal niveau zijn belegd.

De colleges in Zuid-Limburg hebben dit concept vastgesteld en leggen dit nu voor ter inspraak. Het regionaal beleidskader jeugdhulp 2024-2028 is hieronder te downloaden.

Wilt u uw reactie geven op dit regionaal beleidskader jeugdhulp, dan kunt u dit via uw contactpersoon bij de gemeente doorgeven. De inspraakperiode is gepland van 12 juli t/m 28 augustus 2023. Alle reacties worden verzameld en waar nodig verwerkt in het concept, dat vervolgens aan de raden in Zuid-Limburg dit najaar wordt voorgelegd.

 

Concept beleidskader jeugdhulp 2024-2028 Zuid-Limburg

Nadere informatie declaraties GIK-J:

Wanneer bij GIK-J sprake is van ambulante hulp ter vervanging van een klinische opname, geldt eveneens de productcode 61810 en het daarover bepaalde in het Declaratieprotocol GIK-J.

Wij versturen geen nieuwbrieven meer.  Alle actuele nieuwsberichten vindt u op deze pagina.